อบต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ร่วมสร้างพลังเครือข่ายการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้เข้มแข็ง  โดยมีพลังชุมชนจากทุกหมู่บ้าน มาร่วมกันระดมความคิดเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล  โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ชุมชนเป็นเครื่องมือในการวางแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ  กำหนดระยะเวลาภายใน  3  ปี