เครือข่ายพันธมิตรจังหวัดสุพรรณบุรี รวมพลังระดมความคิดจากหลากหลายภาคส่วนสร้างจุดหมายปลายทาง( Destination) และการพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์( Strategy Map) การพัฒนาจังหวัดเข้มแข็ง