ตอนที่ 3

          วันที่ 29 มกราคม  2550 ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วยคุณสายัณห์  ปิกวงค์ คุณสราญจิต  หรุ่นขำ  คุณสมเดช  สิทธิยศ และผม ได้ร่วมกับทีมงานของสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง ประกอบด้วยคุณสุภาพ  อุ่นเรือน คุณอรุณ พุฒตาลดง และคุณอุดม  โพธิเงิน ได้ไปร่วมประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะลำไย  หมู่ที่ 5 ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

          กลุ่มของบ้านเกาะลำไยนี้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการผลิตไม้กวาด และหมวกสาน โดยร่วมกันดำเนินการเป็นอาชีพเสริมของสมาชิกกลุ่ม   วันที่เราไปประเมินฯ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอได้นัดหมายสถานที่ในบริเวณวัดเกาะลำไย  มีสมาชิกกลุ่มประมาณ 30 กว่าคนมาร่วมประเมินผล  ตามดูนะครับว่าวันนี้พวกเราได้ดำเนินการอย่างไรกันบ้าง

          ก่อนที่เราจะเดินทางไปถึง ทางพี่สราญจิต ได้ประสานทีมงานของสำนักงานเกษตรอำเภอที่เดินทางไปถึงก่อน ให้ดำเนินการพูดคุยและชี้แจงวัตถุประสงค์ ฯลฯ   เมื่อเราไปถึง ก็พบว่า คุณอรุณ  พุฒตาลดง  กำลังพูดคุยกับสมาชิกกลุ่ม  ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับข้าวไม่ออกรวงเพราะประสบกับภาวะอากาศหนาว

        เริ่มต้นกระบวนการ คุณสมเดช  สิทธิยศ ได้ดำเนินการกลุ่มด้วยการทบทวนข้อมูลของกลุ่ม และดึงข้อมูลด้วยการใช้คำถามเพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันให้ข้อมูล คำถาม เช่น

  • กิจกรรมของกลุ่มดำเนินการกันอย่างไร 
  • ดำเนินการตลาดกันอย่างไร 
  • การบริหารจัดการของกลุ่มฯ เป็นอย่างไร
  • กลุ่มมีการจัดสรรผลประโยชน์กันอย่างไร  เป็นต้น

         ขั้นตอนที่ 2  เป็นขั้นตอนของการประเมินตนเอง  วันนี้คุณอรุณ  พุฒตาลดง เป็นคนดำเนินการ (ปกติผมจะเป็นคนดำเนินการ) โดยก่อนเริ่มกระบวนการ ผมก็ได้ชี้แจงและนำหัวข้อของการประเมินให้คุณอรุณ ทำการศึกษา  เพราะครั้งต่อไปคุณอรุณ และทีมงานของอำเภอคลองขลุงจะต้องไปดำเนินการต่อในกลุ่มต่อไป วันนี้เลยให้ลองฝึกปฏิบัติจริงกับกลุ่ม ซึ่งก็พบว่าสามารถดำเนินการได้ดีมาก


กลุ่มร่วมกันประเมินตนเอง

  • ระหว่างนั้น คุณสราญจิตก็เตรียมคำถามและกระดาษฟางเพื่อดำเนินกระบวนการหาแนวทางพัฒนากลุ่ม

          ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินกระบวนการโดยคุณสราญจิต   หรุ่นขำด้วยการนำผลของการประเมินตนเองของกลุ่ม ซึ่งพบว่า ด้านทิศทางของวิสาหกิจชุมชน และด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจขุมขน อยู่ในระดับปานกลาง  จึงได้นำ 2 ประเด็นนี้มาตั้งเป็นประเด็นคำถามเพื่อให้กลุ่มร่วมระดมความคิดเห็นว่าจะทำการพัฒนากลุ่มใน 2 ด้านนี้อย่างไร

  • วันนี้ คุณสายัณห์ ปิกวงค์ ทำหน้าที่บันทึกข้อมูล ครับ

        

          หลังจากการดำเนินการประเมินเพื่อหาแนวทางของกลุ่มเรียบร้อยแล้ว  พวกเราทีมงานทั้งจากสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง ก็ได้ทำการสรุปบทเรียนร่วมกัน และสรุปว่า

  • ทีมงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ จะต้องเข้ามาร่วมจัดทำแผนของกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง
  • การดำเนินการประเมินจะต้องทำร่วมกันเป็นทีม
  • นักส่งเสริมจะต้องมองไปถึงงานส่งเสริมการเกษตรที่จะมาสนับมนุนกิจกรรมของกลุ่ม และมองไปถึงการต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มในด้านอื่นๆ ด้วย
  • นักส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ต้องมาร่วมต่อยอดการพัฒนาของกลุ่ม เช่น การแก้ปัญหาวัถุดิบ  การค้นหาเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตสินค้าใหม่ๆ เป็นต้น


สรุปบทเรียนร่วมกัน


ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม


หมวกสาน


ไม้กวาด


หมวกอีกประเภทหนึ่งสามารถพับเก็บได้

ตราสินค้าของกลุ่ม

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ
วีรยุทธ   สมป่าสัก