การทำงานแบบบูรณาการ ใช้กลไกอย่างไร

1.ร่วมมือผสมผสานขับเคลื่อนงาน

2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

3.มีแกนหลัก มีเครือข่ายสนับสนุน

4.มีจุดหมายปลายทางของการเคลื่อนงาน