Nut

สมาชิกkotoknow.ord
ได้ศึกษาการสมัครสามชิก kotoknow.ord แล้วรู้สึกดีใจมากเพราะผอ.มาช่วยให้คำแนะนำในการขอขอบคุณมากค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของnut

คำสำคัญ (Tags)#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#nut#กศน.แปดริ้ว

หมายเลขบันทึก: 75328, เขียน: 30 Jan 2007 @ 16:14 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 
  • ก้อรออ่านบันทึกหนูนะคะ
  • มีความสุขมากๆ ค่ะ
ขอคุณค่ะมาก คุณ Bright Lily แล้วจะบันทึกเรื่องราวสนุกให้น่าติดตามค่ะ ขอให้มีความมาก ๆ ค่ะใกล้ถึงวันวาเลนไทน์ขอให้HAPPY มาก ๆๆๆๆๆๆ
ชูวิทย์ ศบอ.บางปะกง
IP: xxx.157.209.242
เขียนเมื่อ 
     มีความคิดที่มากมาย  หลากหลาย  ก็ขอให้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยนะครับ  เพราะทุกความคิด  และความเห็นเป็นสิ่งที่มีค่ามากต่อการเรียนรู้
ขอคุณค่ะจะนำคำแนะนำมาใช้
เขียนเมื่อ 
ดีใจที่ได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น
เขียนเมื่อ 

ดีใจที่ได้สมัครสมาชิก gotoknow

kruyu-kolok
IP: xxx.173.202.27
เขียนเมื่อ 

ชื่องานวิจัย ผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหารของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ผู้วิจัย นางยุพา เวทมาหะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2550

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง

ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน

โดยใช้แบบฝึกทักษะ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 35 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร ประกอบด้วย แบบฝึกหัดจำนวน 8 ชุด /แบบทดสอบย่อย 3 ฉบับ และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Sample)

ผลการวิจัยพบว่า

1. แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 88.76 / 81.29

2. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01