วันที่  26-27  มกราคม  2550  อบต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ รวมพลังชุมชน  10  หมู่บ้าน ในพื้นที่ วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ เพื่อกำหนดจุดหมายปลายทางและแผนที่ยุทธศาสตร์ชุมชนในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนพื้นที่  โดยการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน  พบว่า การ พัฒนาสุขภาพชุมชน ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่   มีสิ่งที่ได้ดำเนินการสำคัญๆ  เช่น           ส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับชุมชน ประชาชน           สร้างพื้นฐานการสร้างสุขภาพ อาหารนมฟรีสำหรับเด็ก           ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการสุขภาพ 400 คน (เดือนละ 500 ต่อคน)           ส่งเสริมให้ออกกำลังกาย กินดี อยู่ดีให้ทั่วถึง ให้บริการด้านสุขภาพ           ส่งเสริม กระตุ้นคนในชุมชนให้เข้าใจในการรักษาสุขภาพให้ทั่วถึง           ประสานงานระหว่างชุมชนกับสถานีอนามัย โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง           รณรงค์ให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในครัวเรือน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ           ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมในเวลาว่าง ตอนเย็น รณรงค์การเดิน การขี่จักรยานในหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ทั่วถึง โดยให้ผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้ริเริ่มและสนับสนุนส่งเสริม           ทำบทบาทให้เป็นสถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพ ร่วมมือกับ อสม.กองทุนสุขภาพในการส่งเสริมสนับสนุน รณรงค์การฟ้อนเจิงเพื่อสุขภาพ โดยร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ การแข่งขันกีฬาสีภายใน โครงการคนดีศรีเชียงใหม่            ปัจจุบันสุขภาพคนในชุมชนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ต้องมีการรณรงค์ต่อไป ตรวจสุขภาพ คัดกรองคนในชุมชน           ร่วม อสม. อบต.บริการให้กับทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน ให้ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพให้มากขึ้น ทั่วถึง ดูแลเรื่อง การป้องกันโรคต่างๆ ร่วมมือกับโรงพยาบาลเซ็นทรัล           การฟื้นฟู โดยการเยี่ยมบ้านตามที่จำเป็น ขณะเดียวกันก็พบว่ามี ปัญหา/อุปสรรคการพัฒนาสุขภาพที่พบได้แก่           คนในชุมชนลืมเรื่องการสร้างสุขภาพ อาจเพราะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม           พบปัญหาประชาชนให้ความสนใจในโรคต่างๆ สนใจสุขภาพตนเองในระดับน้อย ชุมชนให้ความสำคัญ ความร่วมมือในภาพรวมทั้งตำบลในระดับน้อย พฤติกรรมแบบเดิม           ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ ดูแล อสม.ให้มากขึ้น ทั้งทางด้านสุขภาพจิต กำลังใจให้ดีกว่าเดิม           พฤติกรรมให้ความสำคัญกับตนเองในด้านการตรวจสุขภาพตนเองประจำปี พฤติกรรมการดำรงชีวิตในด้านการรับประทานอาหารของประชาชนไม่ปรับเปลี่ยน           ด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยการฝึกอบรมครู นักเรียนให้ทำหน้าที่ด้านสุขภาพ ซึ่งไม่สามารถบรรลุได้เท่าที่ควร บุคลากรมีภาระงานมาก           การอบรมผู้นำนักเรียนไม่ต่อเนื่องในปีต่อๆ มา ควรอบรมให้ต่อเนื่อง           พฤติกรรมให้ความสำคัญกับตนเองในด้านการตรวจสุขภาพตนเองประจำปี พฤติกรรมการดำรงชีวิตในด้านการรับประทานอาหารของประชาชนไม่ปรับเปลี่ยน           ด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยการฝึกอบรมครู นักเรียนให้ทำหน้าที่ด้านสุขภาพ ซึ่งไม่สามารถบรรลุได้เท่าที่ควร บุคลากรมีภาระงานมาก           การอบรมผู้นำนักเรียนไม่ต่อเนื่องในปีต่อๆ มา ควรอบรมให้ต่อเนื่องข้อเสนอแนะจากชุมชนที่ได้นำเสนอผ่านเวที  ดังนี้           ร่วมกันทำแผนปฏิบัติการให้เกิดขึ้นจริงและใช้ได้จริงในท้องถิ่น           เสนอให้ผู้นำหมู่บ้าน ผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขในการทิ้งขยะให้เป็นที่           เยาวชนให้ความร่วมมือมาโดยตลอด ต่อเนื่อง           ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึงทุกชมรม           สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการรักษ์สิ่งแวดล้อม           ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับทุกภาคส่วนในการรณรงค์ให้ภาคประชาชนนำเสนอกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นในการจัดทำแผนงาน โครงการ จากนั้นชุมชนได้ร่วมกันกำหนดจุดหมายปลายทางการพัฒนาระบบสุขภาพ ภายในระยะเวลา  2  ปี จะต้องพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นชุมชน ดังนี้ ระดับประชาชน/ชุมชน(มุมมองเชิงคุณค่า)        มีโครงการของชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชน(ที่เป็นรูปธรรม ต่อเนื่องเห็นผลทันที เช่น ผู้สูงอายุ/เด็กและเยาวชน/การจัดการขยะ/ออกกำลังกาย/ผู้ป่วยเรื้อรัง/สหกรณ์ชุมชน/ป้องกันโรค/แก้ไขปัญหายาเสพติด)        มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา        ได้รับบริการสุขภาพที่ดี(ตรวจสุขภาพ/สถานที่ออกกำลังกาย/วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)        มีสุขภาพ/สุขภาวะที่ดีตามวิถีชุมชนและพอเพียง(มีพฤติกรรมและจิตสำนึกด้านสุขภาพที่ดี) ระดับภาคี(มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรในชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรและร่วมดำเนินงานด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง        องค์กรภาครัฐและเอกชน สนับสนุนและเข้าร่วมดำเนินงานกิจกรรมด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ให้การสนับสนุนด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง        เครือข่ายโรงเรียนและวัด มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพชุมชน ระดับกระบวนการ (มุมมองเชิงบริหารจัดการ)        มีระบบการประสานงานและการสื่อสารที่ดีทั้ง  ภายในและภายนอกองค์กร        มีการประสานแผนระหว่างองค์กร        มีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก        มีการพัฒนานวตกรรมสุขภาพในท้องถิ่น        มีระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผลที่ดี ระดับพื้นฐาน(มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา)        มีการจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพ        มีศูนย์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง        มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐาน(HA/HPH/PCU ฯลฯ)ทุกแห่ง        บุคลากรสาธารณสุข/แกนนำด้านสุขภาพ/ผู้นำชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุข         มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถในการดูแลสุขภาพของประชาชน        มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี        มีศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชน ...................................................................................