แนวการศึกษาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีความสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา และสังคมการเรียนรู้

แนวการศึกษาค้นคว้า (Course Syllabus) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รายวิชา          1035101  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย          3(3 – 0)                                   Educational Technology and Communications in Contemporary Education ปีการศึกษา     2550       ภาคการศึกษาที่    1 อาจารย์ผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  พันธ์ลำเจียก

คำอธิบายรายวิชา

                แนวคิด ขอบข่าย พัฒนาการ ปรัชญา จิตวิทยา การจัดระบบและออกแบบระบบ การศึกษา  เทคนิควิธีการทางการศึกษา  สื่อสารการศึกษา  สื่อโสตทัศน์  สื่อสารมวลชน  สื่อโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์  สื่อมัลติมีเดีย  การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา  การจัดการ  การประเมิน และ
การนำเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้ในระบบโรงเรียน  นอกระบบโรงเรียน  การศึกษาทางไกล  การส่งเสริม  การเผยแพร่  และการฝึกอบรม  รวมทั้งแนวโน้มในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต

วัตถุประสงค์

1.       มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ขอบข่าย พัฒนาการของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.       มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดระบบและออกแบบระบบการศึกษา 3.       สามารถวิเคราะห์ปัญหาการศึกษาระบบต่าง ๆ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 4.       สามารถคาดการณ์แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในอนาคต 5.       ประมวลสาระด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตามความสนใจ

กิจกรรมการเรียนรู้

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/เนื้อหา

กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล
1
16 มิ.ย.50
ปฐมนิเทศแนวคิด ขอบข่าย พัฒนาการของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย- สรุปจัดระเบียบความรู้- ทำรายงาน- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยน  เรียนรู้บน weblog- ชิ้นงานที่ 1- ชิ้นงานที่ 2
       

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล
2
23 มิ.ย.50
ทฤษฎี ปรัชญา และจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 3
3
30 มิ.ย.50
การจัดระบบและการออกแบบระบบการศึกษา - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย- ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 4
4
7 ก.ค.50
เทคโนโลยีกระบวนการ - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย- ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   บน weblog- ชิ้นงานที่ 5
5
14 ก.ค.50
การสื่อสารการศึกษา และสื่อโสตทัศน์ - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 6
6
21 ก.ค.50
สื่อมวลชนการศึกษา - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 7
7
28 ก.ค.50
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย- ทำรายงาน- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้    บน weblog- ชิ้นงานที่ 8
     

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล
8
4 ส.ค.50
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย- ทำรายงาน- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 8
9
11 ส.ค.50
การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา และการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย- ฝึกออกแบบสภาพแวดล้อม- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 9
10
18 ส.ค.50
การประเมินทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย- ทำรายงาน- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 10
11
25 ส.ค.50
การวิเคราะห์ปัญหา การศึกษา และการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาระบบต่างๆ - วิเคราะห์และออกแบบการ    ใช้ฯ- การจัดการความรู้- อภิปราย- ทำรายงาน- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 11
12
1 ก.ย.50
แนวโน้มเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในอนาคต - การจัดการความรู้- อภิปราย- ทำรายงาน- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 12
13
8 ก.ย.50
ประเด็นทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในเชิงลึก - การจัดการความรู้- สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม- อภิปราย- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 13
14
15 ก.ย.50
การนำเสนอผลงาน - นำเสนองานและวิพากษ์ - การนำเสนอ- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้- การเสนอแนะ
 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล
15
22 ก.ย.50
การนำเสนอผลงาน - นำเสนองานและวิพากษ์ - การนำเสนอ- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้- การเสนอแนะ
16
29 ก.ย.50
การสอบปลายภาค - สอบปลายภาค  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาความเห็น (23)

พรพิมล
IP: xxx.147.63.2
เขียนเมื่อ 

แนวคิดนี้มีความสำคัญต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของคนไทยอย่างยิ่งค่ะ

จีรพร ทองเวียง ป.โท เทคโนฯ พระนคร
IP: xxx.113.111.139
เขียนเมื่อ 

ส่งงานชิ้นที่ 2  หัวข้อที่ 1 ศึกษาความหมายของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆ คน ซึ่งดิฉันได้หาความหมายจากนักการศึกษาหลายท่านแล้ว ได้แนบไว้ในไฟล์อัลบั้มใน blog

http://learners.in.th/blog/jeeraporn

ณัฐยากร ทองสุข ป.โท เทคโนฯ พระนคร
IP: xxx.120.86.135
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตส่งงานไว้ใน  blog  นะคะ  ตอนนี้ยังทำเสร็จไม่ครบหรอกค่ะแต่ก็จะทำให้ครบทุกชิ้นค่ะ

ณัฐยากร ทองสุข ป.โท เทคโนฯ พระนคร
IP: xxx.120.86.135
เขียนเมื่อ 

blog  นี้ค่ะ

http://learners.in.th/blog/etcce

จีรพร ทองเวียง ป.โท เทคโนฯ พระนคร
IP: xxx.113.111.139
เขียนเมื่อ 
ส่งงานชิ้นที่ 2  และชิ้นที่ 4  ค่ะ  แนบไว้ในไฟล์อัลบั้ม ใน blog ของจีรพร  blog นี้ค่ะ  http://learners.in.th/blog/jeeraporn
รัตนกานต์ วรรณตระกูล เทคโน ป.โทพระนคร
IP: xxx.19.205.252
เขียนเมื่อ 

การบ้านของอาจารย์ส่งทีblogนี้

http://learners.in.th/blog/rattanakarn2-tec

Rattanakarn
IP: xxx.19.205.252
เขียนเมื่อ 

ส่งงานชิ้นที่ 2

http://learners.in.th/file/rattanakarn/view/27772

อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
IP: xxx.172.129.178
เขียนเมื่อ 

สมัครมาแล้วครับ

เนาวรัตน์ สุมน
IP: xxx.172.138.150
เขียนเมื่อ 

ส่งงานค่ะ (แบบเหมาส่งค่ะ)
เทคโนฯสื่อสาร รุ่น 2 ม.ราชภัฏพระนคร
http://learners.in.th/blog/teacher-ple/52277

 

จีรพร ทองเวียง ป.โท เทคโนฯ พระนคร
IP: xxx.113.111.139
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์เกียรติศักดิ์  

        ส่งงานทุกชิ้นค่ะ  เข้าดูที่บล็อกนี้ได้เลยนะคะ

        http://learners.in.th/blog/jeeraporn

yutthana
IP: xxx.146.212.20
เขียนเมื่อ 

แจ้งเพื่อนๆทราบ อาจารย์เกียรติศักดิ์ ตอนนี้ป่วยอยู่โรงพยาบาล ครับ

yutthana
IP: xxx.121.148.116
เขียนเมื่อ 
สัญญา ทองทิพย์
IP: xxx.19.205.252
เขียนเมื่อ 

งานชิ้นที่ 1

สัญญา ทองทิพย์
IP: xxx.19.205.252
เขียนเมื่อ 

ส่งงานhttp://learners.in.th/file/sanyathongtip/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+1+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5.doc

สัญญา ทองทิพย์
IP: xxx.19.205.252
เขียนเมื่อ 
จีรพร ทองเวียง ป.โทฯ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.ราชภัฏพระนคร
IP: xxx.121.82.61
เขียนเมื่อ 

เรียน  ท่านอาจารย์เกียรติศักดิ์  พันธ์ลำเจียก

          หนูได้ส่งงานทุกชิ้นแล้วนะคะ  ในบล็อคของ jeeraporn  ค่ะ  ดาวน์โหลด

เขียนเมื่อ 

การบ้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

http://gotoknow.org/file/sasikarn_2

sanyathongtip
IP: xxx.146.212.20
เขียนเมื่อ 
yutthana
IP: xxx.146.212.20
เขียนเมื่อ 

ส่งงานเพิ่ม  ดาวน์โหลดที่นี่