แนวการศึกษาค้นคว้า (Course Syllabus) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รายวิชา          1035101  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย          3(3 – 0)                                   Educational Technology and Communications in Contemporary Education ปีการศึกษา     2550       ภาคการศึกษาที่    1 อาจารย์ผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  พันธ์ลำเจียก

คำอธิบายรายวิชา

                แนวคิด ขอบข่าย พัฒนาการ ปรัชญา จิตวิทยา การจัดระบบและออกแบบระบบ การศึกษา  เทคนิควิธีการทางการศึกษา  สื่อสารการศึกษา  สื่อโสตทัศน์  สื่อสารมวลชน  สื่อโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์  สื่อมัลติมีเดีย  การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา  การจัดการ  การประเมิน และ
การนำเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้ในระบบโรงเรียน  นอกระบบโรงเรียน  การศึกษาทางไกล  การส่งเสริม  การเผยแพร่  และการฝึกอบรม  รวมทั้งแนวโน้มในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต

วัตถุประสงค์

1.       มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ขอบข่าย พัฒนาการของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.       มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดระบบและออกแบบระบบการศึกษา 3.       สามารถวิเคราะห์ปัญหาการศึกษาระบบต่าง ๆ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 4.       สามารถคาดการณ์แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในอนาคต 5.       ประมวลสาระด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตามความสนใจ

กิจกรรมการเรียนรู้

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/เนื้อหา

กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล
1
16 มิ.ย.50
ปฐมนิเทศแนวคิด ขอบข่าย พัฒนาการของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย- สรุปจัดระเบียบความรู้- ทำรายงาน- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยน  เรียนรู้บน weblog- ชิ้นงานที่ 1- ชิ้นงานที่ 2
       

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล
2
23 มิ.ย.50
ทฤษฎี ปรัชญา และจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 3
3
30 มิ.ย.50
การจัดระบบและการออกแบบระบบการศึกษา - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย- ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 4
4
7 ก.ค.50
เทคโนโลยีกระบวนการ - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย- ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   บน weblog- ชิ้นงานที่ 5
5
14 ก.ค.50
การสื่อสารการศึกษา และสื่อโสตทัศน์ - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 6
6
21 ก.ค.50
สื่อมวลชนการศึกษา - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 7
7
28 ก.ค.50
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย- ทำรายงาน- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้    บน weblog- ชิ้นงานที่ 8
     

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล
8
4 ส.ค.50
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย- ทำรายงาน- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 8
9
11 ส.ค.50
การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา และการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย- ฝึกออกแบบสภาพแวดล้อม- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 9
10
18 ส.ค.50
การประเมินทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - นำเสนอเนื้อหา- การจัดการความรู้- อภิปราย- ทำรายงาน- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 10
11
25 ส.ค.50
การวิเคราะห์ปัญหา การศึกษา และการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาระบบต่างๆ - วิเคราะห์และออกแบบการ    ใช้ฯ- การจัดการความรู้- อภิปราย- ทำรายงาน- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 11
12
1 ก.ย.50
แนวโน้มเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในอนาคต - การจัดการความรู้- อภิปราย- ทำรายงาน- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 12
13
8 ก.ย.50
ประเด็นทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในเชิงลึก - การจัดการความรู้- สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม- อภิปราย- นำเสนองานและวิพากษ์ - การอภิปราย- การวิพากษ์- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บน weblog- ชิ้นงานที่ 13
14
15 ก.ย.50
การนำเสนอผลงาน - นำเสนองานและวิพากษ์ - การนำเสนอ- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้- การเสนอแนะ
 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล
15
22 ก.ย.50
การนำเสนอผลงาน - นำเสนองานและวิพากษ์ - การนำเสนอ- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้- การเสนอแนะ
16
29 ก.ย.50
การสอบปลายภาค - สอบปลายภาค