รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Usernamekiatisak
สมาชิกเลขที่1780
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติ (ฉบับละเอียด:word)

ชื่อ    รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  พันธ์ลำเจียก                                                 
      Associate  Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak
ตำแหน่งบริหาร  
- ผู้ช่วยคณบดี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
   
การศึกษา
-  ประธานอนุกรรมการวิจัย  สาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
    เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
-  กรรมการบริหารสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
-  บรรณาธิการวารสารศูนย์ศึกษา  สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
-  กองบรรณาธิการวารสารวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
สถานที่งาน     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
                           อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์                0-2549-3211-12        โทรสาร    0-2577-5020                   
โทรศัพท์มือถือ    089-216-3214             E-mail    [email protected]
เว็บไซต์   http://gotoknow.org/blog/kiatisak       http://drkiat.blogspot.com
                  
http://203.158.122.214/ict4t

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
   พยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530·      
- ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
   พยาบาล
  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2536     
- ปริญญาเอก  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2542
- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษา  สถาบันพระปกเกล้า 
  
รัฐสภา  พ.ศ.2548
 ประสบการณ์ทำงาน          
1.    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  2.    หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา
3.    หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 4.       หัวหน้าแผนกวิจัยและประเมินผล
5.    คณะกรรมการการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2  
       เนื่องในโอกาสวันครูโลก
(พ.ศ.2549)
6.     คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
7.       คณะกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน และคณะกรรมการผลิตสื่อผ่านเว็บ  
       Online Learning ของสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
8.    คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
9.    อาจารย์บัณฑิตประเภทอาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.   อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
     
 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (พ.ศ. 2550)
11
.   อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
    
  ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2550)
12.   อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาการบริหาร
       ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (พ.ศ. 2550)
13    คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
14.   ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์  วารสารวิชาการพระจอมเกล้า
      
พระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15.   ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์  วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา     
      สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
16.   ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และเอก
        มหาวิทยาลัย
มหิดล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
      
สุรินทร์  มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
       ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัย
      
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
      
สุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
17.    กรรมการสอบวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบประมวลผลความรู้ 
      
 ระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
18.    กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19.    ผู้แทนฝ่ายบริหาร การประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ ISO 9001-2000
20.    กรรมการพัฒนาระบบราชการ  คณะศึกษาศาสตร์
21.   วิทยากรหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (รุ่นที่ 4) หลักสูตรเปลี่ยน
       สายงาน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นที่
1-2)  หลักสูตรนักบริหาร  
     
งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 5) หลักสูตรนักวิชาการศึกษา (รุ่น
      ที่
2, รุ่นที่ 3-8, รุ่นที่ 10) หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ (รุ่นที่ 8)   ของ
      สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวง
      มหาดไทย
22
.   วิทยากรหลักสูตรการขยายผลผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย
        อำนาจ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการ
        การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
23
.   วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
     
  ชำนาญการพิเศษ  ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง
       
การศึกษา  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวง
        ศึกษาธิการ 
24
.   วิทยากรหลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
       สำหรับ
ครูและศึกษานิเทศก์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       กระทรวง
ศึกษาธิการ 
25.
   วิทยากรการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
       
บุคลากรด้านการวิจัยหัตถกรรม ของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนล่าง
26
.   วิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์  ของสำนัก
       งาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  (พ.ศ.2551)
27
.   ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-
     
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-
      
พระนคร  โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   
  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความเชี่ยวชาญ  
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  เทคโนโลยีการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  สื่อมวลชนการศึกษา  การจัดการความรู้  องค์กรการเรียนรู้  การบริหารจัดการ  การจัดการเทคโนโลยี  และการวิจัย
งานวิจัย : หัวหน้าโครงการวิจัย
1.       การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูอาชีวศึกษาแนวใหม่  (เสนอต่อ  
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ)
2.    การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
      
 การศึกษาระดับสากล 
3.    การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
        สื่อสารการศึกษา
4.       การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการ
      
ศึกษา
5.      ผลของการสรรค์สร้างความรู้ที่ต่างกันในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
      ไฮเปอร์มีเดียที่มีต่อการใช้ความรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษ
6.       ผลของการจัดโครงสร้างเนื้อหาที่ต่างกันในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
       ไฮเปอร์มีเดียที่มีต่อการใช้ความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
7.   ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา
      องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา
8.   ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา
       องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
9.   ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา
     องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย
10.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา
       องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูน
11.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา
       เทศบาลตำบลลำลูกกา
12.    ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา
        เทศบาลเมืองคูคต
13.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา
       เทศบาลตำบลธัญบุรี
14.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา 
       เทศบาลเมืองคลองหลวง
15.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา
.      เทศบาลเมืองรังสิต
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
1.       การวิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2552-2555
2.       การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาบาลีไวยากรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประโยค 1-2 และ ป.ธ. 3
3. การเผยแพร่และการส่งเสริมการใช้สารสกัดสะเดา
กำลังดำเนินการวิจัย
1.       การจัดการความรู้ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคม
2.       การจัดการการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
3.       การใช้เว็บล็อกในการเรียนรู้