สรุปประเด็นการเข้าถึงบริการสุขภาพ: กระทู้สู่นโยบายสุขภาพ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพราะเกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพเป็นอย่างมาก และเพื่อนำไปใช้ประกอบในการพัฒนาระบบฯ ของจังหวัดพัทลุง

     นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2548 ที่ website กระทู้สู่นโยบายสุขภาพ ซึ่งได้เปิดตัวและเชิญชวนผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และเสนอกระทู้ต่างๆ และผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมแสดงความดิเห็นไว้ด้วยนั้น พบว่าหัวข้อกระทู้สู่นโยบายสุขภาพ ประเด็นการเข้าถึงบริการสุขภาพ มีบทสรุปที่ผู้รับผิดชอบได้สรุปไว้ และผมขออนุญาตยกมาไว้ที่บันทึกนี้ดังนี้ เพราะเกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพเป็นอย่างมาก และเพื่อนำไปใช้ประกอบในการพัฒนาระบบฯ ของจังหวัดพัทลุงที่ผมมีส่วนรับผิดชอบในฐานะผู้รับผิดชอบงานพลาง ๆ ก่อนด้วย ดังนี้

       1. ควรมีการพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

       2. หลักประกันสุขภาพควรมีลักษณะร่วมจ่ายระหว่างผู้รับบริการตามสถานภาพกับรัฐเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถยกระดับคุณภาพบริการให้ดีขึ้น

       3. ควรมีการนำร่องในการจัดสรรงบบริการการ จาก สปสช.ไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้บริหารจัดการ โดยมีหน่วยบริการสุขภาพ (รพ สถานีอนามัย) ดำเนินการให้บริการ และมีหน่วยงานส่วนภูมิภาคของ กระทรวง(สสจ. สสอ.)ควบคุม กำกับ ประเมินผล น่าจะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้น

       4. ประชาชนต้องตระหนักในการรับบริการ(ขึ้นทะเบียนสิทธิ์ต่างๆ) และมีความรับผิดชอบสังคมที่ตนเองอยู่เป็นพื้นฐาน เช่น ต้องไม่มีลูกน้ำ ไม่มีขยะทิ้งเต็มบ้าน กำจัดแมลงนำโรค ประชาชนจึงได้รับสิทธิ์เต็มตามที่พึงมีพึงได้ ถ้าไม่ทำตามต้องให้เขาจ่ายเป็นค่าภาษีบำรุงท้องที่ด้วย

       5. ระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่ดีจะช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยให้แพทย์เฉพาะทางรักษาตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการเฉลี่ยให้ผู้ป่วยไปใช้บริการที่สถานพยาบาลแต่ละแห่งอย่างเต็มความสามารถ

       6. ประชาชนต้องการการบริการจาก รพ.ที่สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพซึ่งในต่างจังหวัดเป็นปัญหามาก

       7. ควรจัดแพทย์ให้มีการกระจายอย่างทั่วถึงและพอเพียง รวมทั้งพิจารณาเพิ่มการใช้ทุน

       8. เงินประกันสังคมที่พนักงานจ่าย ควรนำไปมีส่วนช่วยในเรื่องบริการด้านสุขภาพได้ด้วย

       9. ควรมีการช่วยเหลือและการให้คำแนะนำการบริการในด้านสุขภาพของคนในแต่ละวัยที่ควรจะได้รับและเผยแพร่สู่ชุมชนต่างๆ โดยให้ความรู้ควบคู่กันไปด้วย

     จึงขอเชิญชวนให้ไปแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันอีกให้มาก ๆ เพื่อการร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณสุขต่อไป ทั้งนี้มีประเด็นที่ให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเช่น สวัสดิการด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (1)

สวัสดีครับ น้องใหญ่

///ชอบใจข้อ 4 มาก อยากเพิ่มเติมว่าถ้าครอบครัวได มีความรับผิดชอบต่อสังคม

// และชุมชน สวัสดิการชุมชนสามารถจัดสวัสดิการให้แก่ครอบครัวเหล่านี้

//ในรูปแบบของ สวัสดิการด้านสุขภาพชุมชนให้ด้วย