ความเห็น 832180

สรุปประเด็นการเข้าถึงบริการสุขภาพ: กระทู้สู่นโยบายสุขภาพ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ น้องใหญ่

///ชอบใจข้อ 4 มาก อยากเพิ่มเติมว่าถ้าครอบครัวได มีความรับผิดชอบต่อสังคม

// และชุมชน สวัสดิการชุมชนสามารถจัดสวัสดิการให้แก่ครอบครัวเหล่านี้

//ในรูปแบบของ สวัสดิการด้านสุขภาพชุมชนให้ด้วย