FIRST เป็นเครื่องมือที่ผมใช้ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร และคนที่เราไปติดต่อด้วย รวมถึงการพัฒนาสุขภาพชุมชน ตามแนวคิดไตรภาคีฯ ที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งทำให้ผมสามารถประหยัดเวลาได้มาก และสามารถทำอย่างอื่นได้เพิ่มขึ้นอีก ลองดูครับ เผื่อจะใช้ประโยชน์กับท่านได้บ้าง

     F: Frankness  คือ ความเปิดเผยจริงใจ ซึ่งหากเราเป็นคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมา ใคร ๆ ก็สามารถเรียนรู้และเข้าใจเราได้ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงประเด็นที่สำคัญคือจะเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้คนอื่น และเข้าใจคนอื่นได้เร็วขึ้นด้วย โดยการเริ่มต้นเปิดเผยที่เราก่อน

     I: Impressiveness  การสร้างความฝังใจประทับใจ หรือการสร้างความมั่นใจ หรือความประทับใจให้เกิดแก่ผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร และคนที่เราติดต่ออยู่ด้วย ทั้งทางการกระทำ และคำพูด จะเป็นการประหยัดเวลาในการสร้างความมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทำให้เกิดความนิทสนม ความไว้ใจกันได้เร็วขึ้น

     R: Receptive เป็นการรับฟังอย่างตั้งใจ ซึ่งการตั้งใจรับฟังปัญหา หรือความคิดของคนอื่นอย่างจริงใจ และเป็นกันเอง จะช่วยประหยัดเวลาในการเรียนรู้ปัญหาขององค์การ หรือความคิด ความรู้สึกของผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร หรือคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย ที่มีต่อองค์การได้เป็นอย่างดี

     S: Simplicity ความเรียบง่ายสบาย ๆ เช่นการใช้ภาษาง่าย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เฉพาะทางโดยไม่จำเป็น ในการสื่อความหมายจะทำให้ผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร และคนที่เราติดต่ออยู่ด้วย เข้าใจได้ทันที นับเป็นการประหยัดเวลาที่ดีประการหนึ่ง โดยไม่ต้องเสียเวลาต้องอธิบายเพิ่ม เพื่อความกระจ่าง หรือร้ายไปกว่านั้นคือเสียเวลาในการปรับความเข้าใจกันใหม่

     T: Time – Saving ก็คือ ประหยัดเวลา เพราะการใช้เวลาที่น้อยกว่าในการดำเนินงานหรือลงมือปฏิบัติงานใด ๆ (ที่ควบคุมให้องค์ประกอบอื่น ๆ คงที่) ก็คือความมีประสิทธิภาพนั่นเอง