สมาคม สร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

เปิดรับสมัคร อาสาสมัคร ร่วมกิจกรรม ในโครงการโรงเรียนข้างถนน ที่จะดำเนินการในระยะแรก ๑๒ เดือน ในช่วงเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. บริเวณใต้สะพานอรุณอมรินทร์  สนามหลวงและ ปริมณฑล โดยรับสมัคร อาสาสมัคร ลงพื้นที่ เพื่อแจกสร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการลงไปแจกถุงยางอนามัย และพูดคุย ให้ความ รู้ ให้กำลังใจ แก่ ผู้ ประกอบอาชีพพิเศษ บริเวณรอบสนามหลวงและปริมณฑล วันละ ไม่ เกิน ๕ คน โดยสามารถ มาร่วมกิจกรรม เป็นทีม หรือ มาเดี่ยว ได้ทั้งนั้น ขอเพียงความตั้งใจจริง และ ความมุ่ง มั่น เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เท่านั้น โดยเมื่อสมัครแล้ว สามารถกำหนดเวลาลงพื้นที่ได้ทันที

จะมาพร้อม ขนม และหนังสือ ส่วนตัว หรือมา แจกถุงยางอนามัยเพียงอย่างเดียว ก็ได้ ก่อนลงทำงานใน พื้นที่ สมาคมฯ จะจัดประชุม พบปะ แนะนำวิธีการทำงาน ก่อน พร้อมให้ความรู้ เรื่องยาเสพติด โรค เอดส์ และ ทำบัตร ประจำตัวเพื่อลงทำงานในพื้นที่ ร่วมกับ สมาคมฯ
สนใจกิจกรรมนี้ โดยเสียค่าใช้จ่ายในการสมทบทุนการจัด กิจกรรม 250 บาท ต่อ คน/ปี เพื่อเป็นอาสาสมัคร สมาชิก ของ สมาคม โดยสมาคมจะออกบัตรประจำตัวรับรอง เพื่อใช้ในการลงปฏิบัติงานภาคสนามให้ด้วย และระหว่าง ปี 2550 นี้ ขอเชิญ ชวน ผู้สนใจ มาร่วม ทำความดี เป็นอาสาสมัคร เพื่อสร้างและกระจายโอกาสในสังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในหลวงของเรา

ติดต่อ ขอทราบราย ละเอียดได้ที่
สำนักเลขาธิการ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน 95/617 หมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์วิลล่า
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2884 -5711-2 หรือ 086 687 0902