มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ อุดมศึกษา (สมศ. รอบ 2) (มาตรฐานที่ 7)

< เมนูหลัก >

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอก

เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

7. มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ

         ระบบการประกันคุณภาพภายในหมายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้

ตัวบ่งชี้

         7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

พิจารณาจาก

         1) มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัด และชุมชนมีส่วนร่วม

         2) มีระบบประกันคุณภาพภายในที่สมบูรณ์ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพและการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

         3) มีกลไกประกันคุณภาพของสถาบัน ด้านระบบโครงสร้างการบริหารด้านบุคลากร และด้านการปฏิบัติงานตามพันธกิจ

         4) มีมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอย่างครบถ้วน ทั้งปัจจัยนำเข้า กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และการจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking)

         7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

พิจารณาจาก

         1) มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสาธารณชน

         2) มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารให้ได้มาตรฐาน และจัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพของสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)