มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ อุดมศึกษา (สมศ. รอบ 2) (มาตรฐานที่ 4)

< เมนูหลัก >

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอก

เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

4. มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

         การอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งการสร้างสรรค์และส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาไปสู่สากล

ตัวบ่งชี้

         4.1 จำนวนกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม ต่อจำนวนนักศึกษา

         4.2 ประสิทธิผลในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม

พิจารณาจาก

         1) มีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต

         2) มีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริการวิชาการ

         3) มีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น

         4) มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม/องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยในเรื่องใหม่ให้ไปสู่สากล

         5) มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยให้ไปสู่สากล

ตัวบ่งชี้เฉพาะ

         4.3 มีผลงาน/ชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม

         4.4 ค่าใช้จ่าย/มูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษา

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)