มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ อุดมศึกษา (สมศ. รอบ 2) (มาตรฐานที่ 3)

< เมนูหลัก >

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอก

เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

3. มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ

         การให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งและเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคล้อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของสถาบันการศึกษาโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

ตัวบ่งชี้

         3.1 จำนวนกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

               3.1.1 จำนวนกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

               3.1.2 จำนวนกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

               3.1.3 จำนวนอาจารย์ที่เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ/ วิชาชีพในระดับชาติต่ออาจารย์ประจำ

               3.1.4 จำนวนอาจารย์ที่เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการวิชาการ / วิชาชีพในระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ

         3.2 ค่าใช้จ่าย / มูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจำ

         3.3 มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

         3.4 ประสิทธิผลและประโยชน์ของการให้บริการวิชาการ

พิจารณาจาก

         1. การมีบทบาทที่แสดงถึงความรับผิดชอบทางวิชาการและวิชาชีพต่อสาธารณะ การเป็นที่พึ่งทางวิชาการ การเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมต่อสังคม ชุมชน และประเทศ

         2. การคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมของ หลักสูตร และบริการที่จัดขึ้น

         3. มีงานบริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้จากการ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และ/ หรืองานวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคม

         4. ผลของการบริการวิชาการต่อการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งความมั่นคงและความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ

ตัวบ่งชี้เฉพาะ

         3.5 การเป็นแหล่งให้บริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

         3.6 รายรับของสถาบันในการให้บริการวิชาการในนามสถาบันต่ออาจารย์ประจำ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)