มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ อุดมศึกษา (สมศ. รอบ 2) (มาตรฐานที่ 1)

< เมนูหลัก >

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอก

เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

         บัณฑิตเป็นผู้เรืองปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูง ทักษะวิจัยในฐานะนักวิชาการชั้นสูง มีจิตสำนึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก

ตัวบ่งชี้

         1.1 ร้อยละของการได้งาน ภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ

         1.2 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต

         1.3 บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทั้งหมด

         1.4 บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าทั้งหมด

ตัวบ่งชี้เฉพาะ

         1.5 จำนวนนักศึกษา หรือนักศึกษาเก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้านวิชาการ/วิชาชีพ/ คุณธรรม/ จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษา

         1.6 จำนวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)