มีคำถามเสมอว่าทำอย่างไรให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด  การจัดการ  การบริหาร  ในทางปฏิบัติเราสามารถทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับบริหารถึงระบบปฏิบัติการ โดยผ่านขั้นตอนการกระจายนโยบายครับ ทําโดย รับนโยบายจากผู้บริหารระดับเหนือเรา ทําความเข้าใจ แล้วเขียนมาตรการรองรับพร้อมดัชนีวัด กำหนดเป้าหมาย ค่าที่ทำได้ปัจจุบัน และกําหนดเวลาแล้วเสร็จ เสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อเจรจากับผู้บริหารเป็นที่ยุติแล้ว ก็กําหนดเป็นนโยบายของตน ส่งผู้ใต้บังคับบัญชาระดับถัดไปต่อไป ถ้าทุกคนทําแบบนี้ในทุกระดับก็เท่ากับทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรแล้วครับ