< เมนูหลัก >

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอก

เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

5. มาตรฐานด้านการพัฒนาองค์การ และบุคลากร

         การบริหารและการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของประชาคมในองค์การ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เน้นการกระจายอำนาจ กำกับด้วยนโยบายและการประกันคุณภาพ การวางแผน ภาวะผู้นำของผู้บริหาร การพัฒนาบุคลากร การนำระบบสารสนเทศมาใช้ มุ่งสร้างเสถียรภาพทางการเงิน รวมถึงการใช้เงินอย่างคุ้มค่า อิสระ คล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ตัวบ่งชี้

         5.1 การพัฒนาสู่องค์การเรียนรู้ของสถาบัน

พิจารณาจาก

               5.1.1 สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะท้อนถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และนำไปสู่เป้าหมายของการบริหารจัดการ

               5.1.2 มหาวิทยาลัย/สถาบันได้มีการพัฒนาให้เกิดองค์การเรียนรู้ (และมีผลการประเมินจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานภายนอก)

               5.1.3 มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ

               5.1.4 มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอำนาจ โปร่งใส และตรวจสอบได้

               5.1.5 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

               5.1.6 ความสามารถในการผลักดันสถาบันให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

         5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการ

         5.3 งบประมาณสำหรับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในวิชาการวิชาชีพต่ออาจารย์ประจำ

               5.3.1 ในต่างประเทศ

               5.3.2 ในประเทศ

         5.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนประจำที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในวิชาชีพ

         5.5 ศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ

พิจารณาจาก

               5.5.1 สินทรัพย์ถาวรต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

               5.5.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

               5.5.3 ค่าเสื่อมราคาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

               5.5.4 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อรายรับทั้งหมด

         5.6 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการ

พิจารณาจาก

         1) มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ

         2) มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลและผู้รับผิดชอบ

         3) มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล

         4) มีระบบฐานข้อมูลทั้งหมดทำงานประสานกันเป็นเครือข่ายของสถาบัน

         5) มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

         วิบูลย์ วัฒนาธร