แนวคิดและทฤษฏีการบริหาร 2

ทฤษฏีภาวะผู้นำ (Leadership)

ทฤษฏีภาวะผู้นำ (Leadership)
          ภาวะผู้นำคือความสามารถที่ใช้อิทธิพลนำกลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์อิทธิพลนั้นอาจได้รับมาอย่างเป็นทางการเช่นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้านั่นคือผู้นำอย่างเป็นทางการ
                แต่รามักจะพบว่ามีผู้สามารถ นำ คนอื่นโดยมิได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่อย่างเป็นทางการปะปนอยู่ในองค์กรเสมอๆ เกือบทุกหนทุกแห่ง บางคนมีอิทธิพลมากจนเหนือผู้นำตัวจริงเสียด้วยซ้ำ ภาวะผู้นำจึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการจัดการ
                องค์กรจะประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการมากหรือน้อยเพียงใดย่อมขึ้นกับการเป็นผู้นำLeadershipของผู้บริหารManager
 ความเป็นผู้นำ กับผู้บริหาร มีความแตกต่างกันหลายประการและต่างก็มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งสิ้น ผู้บริหารจะเป็นบุคคลที่มีอำนาจตามตำแหน่งAuthority ส่วนผู้นำจะเป็นบุคคลที่มีอำนาจบารมีPower
          ผู้นำ Leader คือบุคคลที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพลต่อผู้อื่นในองค์กรหรือในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือพฤติกรรมการทำงาน
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของผู้นำใช้ทฤษฏีหรือแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ
* แนวคิดแรกได้แก่บุคลิกภาพ หรือลักษณะนิสัยของผู้นำ Trait หมายถึงลักษณะทางกาย ท่วงทีวาจา ซึ่งจะเห็นว่าผู้นำส่วนใหญ่จะมีบุคลิก เด่น กว่าคนธรรมดาที่ไม่ใช่ผู้นำ
* แนวคิดที่สองอธิบายในแง่พฤติกรรมศาสตร์Behaviorคือมองพฤติกรรมของผู้นำในด้านการบริหารว่าเป็นอย่างไรเช่นเผด็จการหรือประชาธิปไตย
* แนวคิดที่สามคือการเป็นผู้นำตามสถานการณ์ Contingency

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)