ชื่อ: ป๋วยเสวนาคาร
อีเมล: pinkupinku22(@)hotmail.com
ชื่อเรื่อง: ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมป๋วยเสวนาคารค่ะ

เนื้อความ:
ป๋วยเสวนาคาร

เปิดพื้นที่เสวนาทางเลือกของคนรุ่นใหม่ เชื่อมสมองและหัวใจอย่างสร้างสรรค์
ผ่านตัวตน ค้นความคิด คนสารคดี
14.00-17.00 น. จิบน้ำชาเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด กับ
1.อรสม สุทธิสาคร
2.นิรมล เมธีสุวกุล
3.นิพัทธิ์พร  เพ็งแก้ว
4.ประสาน อิงคนันท์
5.ภัทราพร สังข์พวงทอง   ดำเนินรายการ

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2550 เวลา 14.00-17.00 น.
ณ ป๋วยเสวนาคาร ชั้น 2 ศูนย์เผยแผ่พุทธมามกะ
โรงเรียนวัดปทุมคงคา (เยาวราช) ถนนทรงวาด
เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ
โทร.02-639-1311-2/086-339-2790/086-608-1018/084-163-6833

ขอบคุณค่ะ