ครงการสัมมนา เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ พลังสู่ความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ชื่อ: บุษราภรณ์
อีเมล: L_budsara(@)hotmail.com
ชื่อเรื่อง: ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์

เนื้อความ:
โครงการปริญญาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนา  เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ พลังสู่ความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Creativity and Innovation Management)
โดย    คุณมธุรส    ศรีเมธากุล
วันที่   10   กุมภาพันธ์   2550
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ  ห้อง  F337  ชั้น  3 อาคารอเนกประสงค์ 2   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ท่าพระจันทร์

หลักการและเหตุผล
       การขับเคลื่อนองค์การไปสู่ห่วงโซ่แห่งมูลค่าเพิ่ม (Value Chain) สิ่งสำคัญมิใช่ตัวเงิน                แต่เป็นบุคลากรในองค์การที่จะเป็นผู้ที่จะสร้างและเพิ่มมูลค่างานเพื่อให้องค์การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  การพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คือแนวทางหนึ่งที่ช่วยสร้างบุคลากรให้เป็นผู้ที่มองต่างมุม คิดแปลกแตกต่างจากผู้อื่น สามารถคาดคะเน สรรสร้าง และนำเ�!
 ��าความคิดแปลกใหม่ หรือ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิผล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มทุกขณะ หากเปรียบองค์การเสมือนร่างกายมนุษย์  การหยุดนิ่งอยู่กับที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นป่วยจำเป็นต้องได้รับการเยียวยารักษา หรือหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ องค์การก็มีล�!
 �กษณะเฉกเช่นเดียวกัน    !

      การหยุดนิ่งไม่ได้มีการพัฒนาย่อมจะสูญเสียโอกาสอันมีค่าในการพัฒนา และนั่นหมายถึงความ            อยู่รอดขององค์การ
       ดังนั้นการที่องค์การจะอยู่รอดได้จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น จนเกิดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง กระทั่งนำไปสู่กระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Leader Change) ผลักดันความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมนั้น ไปสู่พนักงานในองค์การ เกิดเป็น new paradiam โดยผ่านการสื่อสารจากผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) !
 ไปยังพนักงานอื่น ๆ เพื่อช่วยกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ (Organization Change) ไปในทิศทางที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) กลยุทธ์ (Strategy) และพันธกิจขององค์การ เพื่อนำพาองค์การฝ่าวิกฤติและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน          เป็นองค์การที่อยู่รอดและเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง สืบไป
       ความคิดเชิงนวั ตกรรม (Innovation) จึงเป็น การคิดที่จะนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากวิธีการที่ทำอยู่เดิม  หากสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใน      องค์การ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหลัก (Line Manger) และฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่จะร่วมกันดึงศักยภาพของบุคลากรนั้นมาพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ  หรือทำการคัดเลือกบุคลากรที่ม!
 ีประสิทธิภาพในการคิดแตกต่าง และสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกจาก Assessment Center  ทั้งนี้แนวทางหนึ่งที่จะตอบแทนให้แก่บุคลากรที่สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่องค์การคือการสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากร (Succession Plan) มอบหมายงานที่ท้าทาย ให้ทำงานเชิงรุกที่ต้องใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน  และให้โอกาสในการก้าวไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นต!
 ่อไป

วัตถุประสงค์
1.      เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การเกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และสามารถเชื่อมโยงไปสู่ ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation) ได้
2.      ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไปสู่นวัตกรรมได้
3.      ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.      นำความรู้ที่ได้รับไปสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
5.      เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และทัศนคติระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร
หัวข้อสัมมนา
1.      นิยามของความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และ ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation)
2.      องค์ประกอบสำคัญของความคิดสร้างสรรค์
3.      บุคลิกภาพของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และการระบุวิธีการคิด : MBTI
4.      เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
5.      แนวทางการเพิ่มศักยภาพความสร้างสรรค์ของทีม
6.      เทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
7.      ประโยชน์ของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรม
8.      แนวทางในการนำความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงนวัตกรรมไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organization Change)
รูปแบบการสัมมนา
       เป็นการสัมมนาเชิงพฤติกรรมมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ใช้เทคนิคในการสัมมนาแบบบูรณาการ คือ รวมกันหลายแบบในขณะเดียวกัน เช่น การบรรยาย  การระดมสมอง บทบาทสมมติ เกมเพื่อประสบการณ์และการเรียนรู้
วิทยากร
คุณมธุรส   ศรีเมธากุล  กรรมการผู้จัดการ Masa Training and Organizer Service
กลุ่มเป้าหมาย
       ผู้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป
(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
สามารถโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ตามเอกสารที่ได้แนบมานะคะ
ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่  081-430-0676 (บุษราภรณ์)
หรือ 081-987-8115 (เนาวรัตน์)
E-mail : L_budsara(@)hotmail.com , puangsad(@)hotmail.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
สระ โอ ตัวแรกในชื่อบันทึกหายไปค่ะ

คำสำคัญ (Tags)

#management#creativity#and#innovation

หมายเลขบันทึก

74775

เขียน

27 Jan 2007 @ 12:58
()

แก้ไข

23 Oct 2014 @ 16:35
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก