สมบูรณ์ สารกุล, เสพียบ ทองสุพล
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์
- เพื่อหาต้นทุน ค่าแรง ต้นทุนวัสดุ ต้นทุนค่าลงทุนต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วยและนำข้อมูลมาเป็นแนวทางจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณสนับสนุน เครือข่ายเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา สภาวะสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่ขึ้นทะเบียนกับ CPU

ผลการศึกษา
- พบว่า PCU ขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยต้นทุนทั้งหมดสูงสุด จำนวน 5,777,219 บาท รองลงมาเป็น PCU ขนาดกลางเท่ากับ 3,519,693 บาท และสถานีอนามัยขนาดเล็กเท่ากับ 2,349,025 บาท คิดเป็นอัตราส่วน 2.0 : 1.5 : 1.0 ตามลำดับ PCU ขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยต้นทุนค่าแรง : ต้นทุนค่าวัสดุ : ต้นทุนค่าลงทุน คิดเป็นร้อยละ 48 : 46: 6 ตามลำดับ PCU ขนาดกลาง มีต้นทุนค่าแรง : ต้นทุนค่าวัสดุ : ต้นทุนค่าลงทุน คิดเป็นร้อยละ 46:44:10 ตามลำดับ กิจกรรมงานรักษาพยาบาลมีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 83 บาท / ครั้ง กิจกรรมบริการสุขภาพต้นทุนต่ำสุด ได้แก่ งานตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง เท่ากับ 69 บาท/ครั้ง ส่วนกิจกรรมสุขภาพต้นทุนสูงสุด ได้แก่ งานอนามัยโรงเรียนเท่ากับ 899 บาท/ครั้ง ส่วนต้นทุนต่อหน่วยบริการเฉลี่ยทุกงานของ PCU ขนาดใหญ่ : PCU ขนาดกลาง : PCU ขนาดเล็ก เท่ากับ 136.02: 92.25: 78.20 บาทต่อครั้งจาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร