เมื่อได้ศึกษา ผลงานจิตรกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทราบว่าพระองค์ได้ถ่ายทอดงานศิลปะ ที่สะท้อนอิทธิพลความคิดหลากหลายลักษณะมีทั้งภาพเหมือน ภาพนามธรรม ภาพธรรมชาติ ภาพชีวิต และภาพจินตนาการ ที่จัดอยู่ในกลุ่มของงานศิลปะสมัยใหม่

       "ผลงานจิตรกรรมที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้นทั้งหมดล้วนทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งในเชิงสุนทรียะ พลังการสร้างสรรค์ และพลังในกระบวนการศึกษาค้นคว้าซึ่งแสดงให้ประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาสามารถด้านจิตรกรรมอันยากจะหาผู้เสมอเหมือนได้"(คณะศิลปกรรมศาสตร์. 2538 : 4)

    

   ภาพฝีพระหัตถ์จิตรกรรมของในหลวงจึงถ่ายทอดความเหมือน กายวิภาค แสงเงา ทัศนียภาพ ได้อย่างเชี่ยวชาญ

      การสร้างสรรค์สีก็มักเป็นการระบายสี (painting) อย่างมีอิสระเสรีภาพมากกว่าการลงสี (coloring) แสดงการระบายสีอย่างฉับพลัน

       ทรงสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก นึกคิด การแสดงออกด้วยสี การสร้างโครงสร้างพื้นภาพขึ้นใหม่ การแสดงภาพจิตใต้สำนึกหรือพลังจิตใต้สำนึก ลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะผสมผสานกัน

      พระองค์จะทรงเขียนภาพด้วยบุคลิกและแสดงออกลักษณะเฉพาะ(style)และปัจเจกภาพ (individuality) ทางศิลปะของพระองค์ พระองค์จึงเป็นอัครศิลปินด้านทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม ที่สุดแห่งการถ่ายทอดงานศิลปะ

เรียบเรียงจาก http://www.swu.ac.th/royal/book7/b7c2t5.html