เขียนเอาไว้ตอนบวช ช่วงชีวิตที่ได้เป็นพระ ครู และแพทย์

ในอดีตบุคคลสามประเภทที่ได้รับความเคารพนับถือจากคนทั่วไป คือ พระ ครู และแพทย์
จนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยความเกื้อหนุนของชุมชน
เพราะเป็นผู้สอนคน สร้างคน และรักษาคน

จนถึงปัจจุบัน ฐานะทางสังคมของบุคคลทั้งสามเปลี่ยนไปอย่างน่าใจหาย
ความสัมพันธ์ในเชิงผู้ให้บริการ ลูกค้า แลกกับรายได้เข้ามาแทนที่ ไม่เว้นแม้แต่ พระสงฆ์
การได้รับความนับถือจากคนทั่วไปถดถอย เลือนลาง
หลายครั้งก็ต้องตกเป็นเหยื่อของสังคมเสียเอง โดยเฉพาะหากพระ ครูหรือแพทย์ทำผิด
โอกาสที่จะถูกประณามผ่านหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆ สูงกว่าคนอื่น
พระ ครูและแพทย์ในยุคนี้ จึงดำรงชีวิตไม่ง่ายเลย..  ..

จะทำอย่างไรกันดี..