การประเมินคุณภาพรังสีทรวงอกผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

นฤมาน ภัทรชยากุล
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์
- เพื่อประเมินคุณภาพรังสีทรวงอกผู้มารับบริการตรวจสุขภาพและค้นหาข้อบกพร่องของภาพรังสีทรวงอกผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ

วิธีการศึกษา
- เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยการเก็บข้อมูลจากภาพรังสีทรวงอกของผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จำนวน 300 ราย ประเมินคุณภาพจากลักษณะทางกายวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมาธิการประชากรยุโรป (The Commission of European Communities. C.E.C) โดยพิจารณาจากรายละเอียดถูกต้องตามเกณฑ์ให้ 1 คะแนน ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ให้ 0 คะแนน รวบรมคะแนนและวิเคราะห์หาอัตราส่วนร้อยละ

ผลการศึกษา
- จากภาพรังสีทรวงอกของผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 300 ราย เป็นเพศหญิงร้อยละ 72.3 คุณภาพภาพรังสีทรวงอกร้อยละ 82.8 และข้อบกพร่องที่พบมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ Medial border ของ scapula บังปอดร้อยละ 26.81 หายใจเข้าไม่เต็มปอดไม่เห็น ribs เหนือ diaphragm (ซี่ 6 ทาง anterior หรือ ซี่ 10 ทาง posterior ร้อยละ 18.25 และไม่เห็นเงาของ spine ทะลุผ่านหัวใจร้อยละ 17.11)

สรุป
- ข้อบกพร่องที่พบ เกิดจากการจัดท่าผู้มารับบริการในการถ่ายภาพไม่ถูกต้อง การสื่อสารกับผู้รับบริการไม่ชัดเจน นักรังสีการแพทย์ทำหน้าที่ในการถ่ายภาพรังสีต้องมีแนวทางปฎิบัติให้ถูกต้อง ตามมาตรฐาน การถ่ายภาพรังสีก็จะประสบความสำเร็จ การประเมินคุณภาพรังสีทรวงอกเป็นการพิจารณาภาพรังสีด้วยสายตาเป็นเกณฑ์ ซึ่งอาจจะมีข้อผิดพลาดในการประเมินภาพรังสีได้

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 74416, เขียน: 25 Jan 2007 @ 22:45 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 11:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)