ต้อนรับชาวมงฟอร์ตวิทยาลัยศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัยและชาวจิระศาสตร์วิทยาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษา

ต้อนรับมงฟอร์ตวิทยาลัย ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ

          เช้าวันนี้ชาวจิระศาสตร์วิทยา ได้รับเกียรติและยินดีต้อนรับอาคันตุกะคณะผู้บริหารและอาจารย์จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  เชียงใหม่ กว่า ๒๐๐ ชีวิต เดินทางมาโดยรถทัวร์ ๕ คัน  ทันทีที่มาถึงคณะครูอาจารย์ของเราได้ให้การต้อนรับนำเข้าสู่หอประชุมจิระวิทยาคาร  ต่อจากนั้นท่านผู้อำนวยการ     จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำคณะ ผู้บริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาและได้ขอความกรุณาผู้แทนกล่าวแนะนำคณะผู้บริหารมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อเป็นการให้เกียรติและกระชับสัมพันธภาพให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เสร็จแล้วจึงได้เชิญชวนผู้มาศึกษา-ดูงานชม วีดีโอ แนะนำโรงเรียน ประมาณ ๑๕ นาที                     

        กิจกรรมสำคัญในวันนี้ ดำเนินไปโดยให้กระบวนการจัดการความรู้ นำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง        
       
เริ่มจาก ท่านอาจารย์จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ได้เกริ่นนำถึงความเป็นมาของจิระศาสตร์วิทยากว่าจะมาถึงวันนี้ นับตั้งแต่ ปี ๒๕๐๒ ถึงปัจจุบัน อาจารย์ได้มีอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะอุทิศตนให้กับการศึกษา และพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญาโรงเรียนจิระศาสตร์
ฉลาดและมีคุณธรรม     อาจารย์ได้ยึดหลักการ สร้างคนก่อนสร้างงาน กล่าวคือ มีความเชื่อว่าถ้าผู้บริหารได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะความเป็นครู มีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และมีความรักความปรารถนาดีต่อศิษย์แล้วไซร้ ปัญหาความขัดข้องในการจัดการศึกษาก็จะลดน้อยลงไป  ความเจริญก้าวหน้าก็จะตามมาอย่างแน่นอน ฉะนั้นการบริหารงานโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จึงได้ยึดหลักการกระจายอำนาจการบริหารและเปิดโอกาสให้คณะครูตลอดจนบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในโรงเรียน เช่น คณะกรรมการสภาครู คณะกรรมการสายชั้น คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 6 ฝ่าย (วิชาการ  กิจการนักเรียน  บุคลากร  อาคาร-สถานที่  บริการ  และฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน)  นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการกลุ่มครอบครัวสัมพันธ์ และกลุ่ม STAR (Small  Team  Activity  Relationship) เป็นต้น        

        ต่อจากนั้น ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการจัดการความรู้ของคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ซึ่งจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เนืองนิตย์ โดยมีกิจกรรมการประชุม เสวนาวิชาการ  การจัดเวทีศักยภาพครู (Teachers Show) และเวทีศักยภาพนักเรียน (Child Show)  ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับศิษย์  ครูกับเพื่อนครู  หรือนักเรียนกับนักเรียน  นักเรียนกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  จากระดับห้องเรียน สู่ระดับโรงเรียน ขยายเป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้างสู่ระดับชาติและนานาชาติ  เป็นผลให้เกิดการขยับขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครบวงจรและต่อเนื่อง        

        ต่อมาอาจารย์อัมพา  มงคลยศ และอาจารย์วิชาพร  สีลาโคตร ได้นำเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ลักษณะบูรณาการ ตามหลักสูตรสถานศึกษา บริบทอยุธยามรดกโลก   ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โมเดลจิระศาสตร์ (JIRASART Teaching’s Model) โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา  ทั้งในและนอกสถานศึกษานับตั้งแต่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา  พิพิธภัณฑ์เรือไทยอาจารย์ไพฑูรย์ ขาวมาลา ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติสนองแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง บนเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ที่ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและได้มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง   ซึ่งทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กล่าวคือ เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข  

        จากนั้นอาจารย์ชรินทร์เดือนแจ่ม และอาจารย์สมควร  พรอยู่ศรี  ได้บอกเล่าถึงแนวทางการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและการอบรมกล่อมเกลาอุปนิสัยใจคอให้นักเรียนของเรา เป็นคนดี โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง  กิจกรรมสานสายใยสายสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง  รวมถึงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีครูประจำชั้นทุกคนทำหน้าที่เป็นครูแนะแนว มีการเยี่ยมบ้าน และติดตามพฤติกรรมนักเรียนอย่างใกล้ชิด   ต่อจากนั้นอาจารย์จำเนียร  เล็กประทุม  ได้เล่าถึงแนวทางการจัดบริเวณอาคาร-สถานที่ภายในโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ซึ่งทุกส่วนมีความสะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน รวมทั้งจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องเรียนสีเขียว เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติ  พลังงาน  และสิ่งแวดล้อม             

        ดร.สุทธาทิพ  ไชยรัตนะ  ได้กล่าวสรุปทิ้งท้ายถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  ดำเนินการเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรสถานศึกษาบริบทอยุธยามรดกโลก โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูร่วมกับผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและ British Council ประเทศอังกฤษในการจัดทำโครงการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์กับการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม  (Creative Education)  พร้อมทั้งได้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ TV. Conference ร่วมกับโรงเรียนนาฮาโตะ ( Nahato )และมหาวิทยาลัยเกียวโต การศึกษา ( Kyoto Education University ) ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น          

       ระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน ได้มีวงดนตรีไทยมาขับกล่อมบรรเลง และศิลปินรุ่นเยาว์ ศรราม น้ำเพชร พระเอกนางเอกลิเกเงินล้านได้มาร้องลิเกออดอ้อนบรรดาแม่ยกเมืองเชียงใหม่ (มงฟอร์ตวิทยาลัย) ตามด้วยนักร้องลุกทุ่งดาวดวงใหม่ สิริพร  เอี่ยมมงคล และ ประภัสสร  ทองดอนแอ   นักเรียนจิระศาสตร์ของเรา  สร้างความประทับใจไปไม่รู้ลืม          

      ก่อนที่จะเดินทางกลับท่านผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้มอบของที่ระลึกพร้อมทั้งกล่าวแสดงความรู้สึกในความรัก ความผูกพันธ์ และสัมพันธภาพอันดีที่มีต่อกันระหว่างชาวจิระศาสตร์วิทยากับมงฟอร์ตวิทยาลัย จะแนบแน่น ยั่งยืนสืบไปไม่มีที่สิ้นสุด          

       เราชาวจิระศาสตร์วิทยา มีความเชื่อมั่นว่าการที่สองสถาบันได้มีโอกาสมาพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในครั้งนี้ จะได้นำประสบการณ์ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งจะเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และนำพาเด็ก เยาวชนของชาติ ไปสู่เป้าหมายของการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อันจะทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ "เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข" อย่างแน่นอน    

ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
 ๒๕ ม.ค.๒๕๕๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#การแลกเปลี่ยนเรียนรู้#km#การจัดการเรียนรู้#เอกสารจดหมายเหตุ#การปฏิรูปการเรียนรู้#school#หลักสูตรสถานศึกษา

หมายเลขบันทึก: 74347, เขียน: 25 Jan 2007 @ 14:47 (), แก้ไข: 25 May 2012 @ 18:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)