จากหนังสือ "ข้อคิด คำคม สุภาษิต เพื่อชีวิตและงาน"

บรรจง ปัทมาลัย รวบรวมและเรียบเรียง

12 อย่าของครูไทยยุคใหม่

1. อย่าเข้าห้องสาย

2. อย่าอายนักเรียน

3. อย่าเพียรพูดคุย

4. อย่าชุ้ยให้คะแนน

5. อย่าแคลนเพื่อนครู

6. อย่ารู้เกินตัว

7. อย่ามั่วอบาย

8. อย่าขายอุดมการณ์

9. อย่าพลาญเงินหลวง

10. อย่าลวงลูกศิษย์

11. อย่าคิดรวยลัด

12. อย่าขัดวินัย