เมื่อความรู้เกิดขึ้นจากคนและสิ่งแวดล้อม คนประกอบด้วยองค์รวมหลายหลาก ทั้งเนื้อหนังและอารมณ์ เมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามความคาดหวัง อารมณ์คนก็เป็นอย่างหนึ่ง เมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างที่หวัง อารมณ์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง หากสะกดอารมณ์ได้ สิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบก็ไม่มีความสำคัญใดๆ เพราะเมื่อไม่มีอารมณ์ ก็ไม่มีอะไร เมื่อไม่มีอะไรก็เป็นความว่าง แม้เป็นเพียงว่างชั่วคราวก็ยังดีกว่าไม่ว่างเลย