Peer Assist การดูแลป้องกันเบาหวานระหว่าง รพศ.พุทธชินราช  กับ รพร.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม(เตรียมทีม)

KMfm
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กังวลว่าเราจะให้ในสิ่งดี ๆ ที่เรามีได้อย่างไร แม้แต่ PCU ซึ่งเป็น good model ก็มีหลายแห่งที่เราสามารถนำเสนอได้อย่างภูมิใจ และให้โอกาสทุกแห่งได้รับเลือกอย่างเท่าเทียมกัน เพราะถือว่าเป็นการกระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการดูแล ป้องกันเบาหวานเชิงรุก

ทีมผู้ไผ่รู้ : ทีมดูแลผ็ป่วยเบาหวาน อ.ธาตุพนม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

1.        ภก.อเนก  ทนงหาญ                  เลขานุการทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวาน รพร.ธาตุพนม

2.        นางอุทัยวรรณ  ผดุงสิทธิฑรรม    พยาบาลคลินิกสุขภาพเท้าเบาหวาน

3.        ..ดวงฤดี  แพพานิช               พยาบาลคลินิกผู้ป่วยนอกเบาหวาน

4.        นางมัสฉา  รูปคม                     พยาบาลผู้ป่วยใน

5.        นางสุภาวดี  วะสูงเนิน                นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ธาตุพนม

6.        นางสุกานต์ดา  สุปิติกุล              นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ธาตุพนม

7.        นส.มณีวัชราณ์  ตังควนิช            พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนธาตุพนม

8.        นางกุลธิดา  บริบูรณ์                  พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนนาถ่อน

9.        นางวงศ์ศิส  จันกลี                    พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนดงยอ

10.     นางขวัญเรือน  บริบูรณ์                พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนโพนแพง

11.     นางวิมลรัตน์  ตะวังทัน                พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชน

12.     นางเยาวลักษณ์  วงศ์ชาญศรี        พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนดอนนางหงษ์

13.     นางรัศมี  ทองสามัญ                   พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนทรายมูล

14.     นางสุวคนธ์  พ่อค้าช้าง                พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนอุ่มเหม้า

15.     นางสมถวิล  ศรีวงพล                  พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนพระกลางทุ่ง

16.     นส.ปาริชาติ  ลี้พล                      พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนนาหนาด

17.     นายศักดา  หงษ์ทอง                   นักวิชาการสาธารณสุขศูนย์สุขภาพชุมชนกุดฉิม

18.     นางเกษร  ดุทชนพงศธร               พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านทู้

19.     นายรัชตะ  เสเนตร                       พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านทู้

20.     นายวิเชียร  ประทัศน์วงศ์               พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนตาลกุด

21.     นายเสกสรร  จันทนะ                    พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนโคกสว่างพัฒนา

เป้าหมายของกิจกรรม

   เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดูแล ป้องกัน โรคเบาหวานเชิงรุก ระหว่าง

ทีมผู้ขอเรียนรู้(โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม) และทีมผู้แบ่งปัน(โรงพยาบาล

พุทธชินราช) โดยใช้กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน” (Peer Assist) และการดูงานจาก

สถานที่จริง

วัตถุประสงค์ของทีมผู้ขอเรียนรู้

เพื่อเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมเชิงรุกของการดูแลโรคเบาหวาน

Ø      การคัดกรองผู้ป่วยในชุมชน

Ø      การดำเนินกิจกรรม ในกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มประชาชนทั่วไป

Ø      การตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน

Ø      การเสริมพลัง(Empowerment) ในผู้ป่วยเบาหวาน

        นำโครงการค่ายกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในปี 2550 ของทีมเบาหวาน คปสอ. ธาตุพนม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมโรงพยาบาลพุทธชินราชเห็นภาพการทำงานจริงกับผู้ป่วย เพื่อเสริมพลัง(จุดไฟ)ในการทำงานของทีมเบาหวานคปสอ. ธาตุพนม

        ทั้งหมด คือ สิ่งที่ทาง รพร. ธาตุพนมขอมา เป็นการทำ Peer assist ในกลุ่ม

ที่ ค่อนข้างใหญ่มาก สำหรับเรา เพราะนี่ถือว่าเป็นครั้งที่สองสำหรับคุณอำนวย

  (คุณลัดดาวัลย์) และทีมเรา ซึ่งค่อนข้างกังวลว่าเราจะให้ในสิ่งดี ๆ ที่เรามีได้อย่างไร 

 แม้แต่ PCU  ที่เป็น good model ก็มีหลายแห่งที่เราสามารถนำเสนอได้อย่างภูมิใจ

 และให้โอกาสทุกแห่งได้รับเลือกอย่างเท่าเทียมกัน เพราะถือว่าเป็นการกระตุ้น

   ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

    ขั้นแรกเริ่มจากการเตรียมทีมก่อน พี่โต้ง(คุณลัดดาวัลย์) พี่ใหญ่ของเราเรียกประชุมทีม

ผู้ดูแลเบาหวานทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เพื่อแบ่งงาน และเตรียมนำเสนอ

ผลการดำเนินงาน ดังนี้

กำหนดการ

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2550

08.30 – 09.00 .            ลงทะเบียน กล่าวเปิดงาน

แจ้งรายละเอียด กำหนดการ โดย นพ . นิพัธ  กิตติมานนท์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ

                                     สร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง   มนูญ / เปรมสุรีณ์

09.00 – 10.30 .            ทีมเบาหวานธาตุพนมแนะนำทีม บริบทการทำงาน วัตถุประสงค์การขอเรียนรู้ และเล่าเรื่องความภูมิใจ ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

10.30 – 10.50 .            พัก

10.50 – 12.00 .            ทีมเบาหวานพุทธชินราชนำเสนอกิจกรรมเด่น การจัดการโรคเบาหวาน

12.00 – 13.00 .            พักกลางวัน

13.00 – 14.30 .            ทีมเบาหวานพุทธชินราชนำเสนอกิจกรรมเด่น การจัดการโรคเบาหวาน

14.30 – 14.50 .            พัก

14.50 – 16.00 .            เยี่ยมชมสถานที่จริง การดำเนินกิจกรรมของศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลก

วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2550

08.30 – 11.30 .            เยี่ยมชมสถานที่จริง การดำเนินกิจกรรม ของศูนย์สุขภาพชุมชนท่าโพธิ์

10.30 – 10.50 .             พัก

10.50 – 12.00 .              AAR : Action After Review

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จัดการความรู้เวชศาสตร์ครอบครัว พุทธชินราช

คำสำคัญ (Tags)#เตรียมทีม

หมายเลขบันทึก: 74324, เขียน: 25 Jan 2007 @ 12:55 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 15:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

     peer assist วันนั้นถึงจะกลุ่มใหญ่ซักหน่อย แต่ว่าก็เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้อย่างสนุกสนานจริงมั้ย ต้องชมพี่โต้งแล้วก็น้องๆทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันได้เป็นอย่างดี ขอให้มีความสุขกับการทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ค่ะ ที่ให้โอกาสพวกเรา เพื่อให้พวกเราเติบโตและพัฒนาขึ้น

เขียนเมื่อ 
มีผล AAR  มา share ให้ชุมชน gotoknow ได้เรียนรู้บ้างหรือเปล่าครับ?