หลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการความรู้มาบ้างแล้ว วันนี้ผมไม่ลงไปเรื่องการปฏิบัติ เพราะความรู้เชิงทฤษฎีก็ไม่ควรมองข้าม (เหตุผลเป็นเรื่องของแต่ละปัจเจก) นักวิชาการด้าน การจัดการความรู้ได้แบ่ง กลยุทธ์การจัดการความรู้ไว้ 3 ด้าน ได้แก่

1) กลยุทธ์เน้นความรู้  (Classification by Knowledge)

2) กลยุทธ์เน้นกระบวนการธุรกิจ (Classification by Business Process)

3) กลยุทธ์เน้นผลลัพทธ์สุดท้าย (Classification by End Results)
        สำหรับวันนี้ ผมขอแลกเปลี่ยนในกลยุทธ์ที่ 1 คือ เน้นความรู้ซึ่งในประเทศไทยนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนี้
  • Nonaka & Takeuchi's Model
        เป็นกลยุทธ์ที่เน้นถึงความสามารถในการเข้าถึงความรู้ และการเปลี่ยนรูปแบบของความรู้ ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knoledge) กับความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) ซึ่งประเทศไทยเรานิยมใช้ นั้นคือ SECI Model (คงคุ้นเคยกันดีน่ะครับ)
  • Boisot's I-Space Model

        เน้นที่รูปแบบการพัฒนาทรัพย์สินที่เป็นความรู้ โดยเริ่มจาก

จาก "Uncodified สู่ Codified"

จาก "Concrete สู่ Abstract"

จาก "Undiffused สู่ Diffused"