ชื่อ - สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง
วุฒิการศึกษาสูงสุด: Ph.D.(Environmental Studies), University of  Tasmania, Australia
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์:  043-754 322-40 ต่อ 2495, 043-754 414
โทรสาร: 043- 754 414
มือถือ: 01-544-2952
E-mail: yanyong.i@msu.ac.th