นิกายของศาสนาพุทธ

 นิกายของศาสนาพุทธแบ่งได้  2  นิกายใหญ่      นิกายเถรวาท       เป็นนิกายที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า    ตามที่มีการสังคายนาครั้งแรก      ซึ่งมีพระมหากัสปะเถระเป็นประธาน  ไม่มีการแก้ไขพระธรรม-วินัย  ใช้ภาษามคธ (ภาษาบาลี)     จารึกพระไตรปิฎก  มี จุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัติ   อยู่ที่การบรรลุนิพพาน  โดยการปฏิบัติตามไตรสิกขา (ศีล   สมาธิ  ปัญญา)    มีผู้นับถือมากในประเทศไทย พม่า ศรีลังกา กัมพูชา และลาวนิกายนี้มีชื่อเรียกอย่างอื่นอีก   คือ  หินยาน (ยานอันแคบ  เล็ก)   สถวีรวาท (วาทของพระเถระ)   ทักษิณนิกาย(นิกายฝ่ายใต้)     นิกายมหายาน      เป็นนิกายที่ถือตามพุทธานุญาต ที่ให้ดัดแปลงแก้ไขสิกขาบทเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้  นิกายนี้จึงได้ดัดแปลงแก้ไขพระธรรมวินัยตามกาลเทศะได้     ใช้ภาษาสันสฤตจารึกพระไตรปิฎก      มีจุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัติอยู่ที่การปฏิบัติตนเป็นพระโพธิสัตว์  เพื่อให้ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า โดยการปฏิบัติตามหลักบารมี 10   (ทาน  ศีล   เนกขัมมะ   ปัญญา   วิริยะ   ขันติ   สัจจะ   อธิษฐาน   เมตตา   อุเบกขา)    มีผู้นับถือมากในประเทศจีน   เกาหลี    ญี่ปุ่น   ทิเบต   มองโกเลีย  และเวียดนาม  นิกายนี้มี…..ชื่อเรียกอย่างอื่นอีก   คือ   อาจริยวาท  (วาทะของอาจารย์)  มหาสังฆิกะ(คณะใหญ่)   อุตรนิกาย (นิกายฝ่ายเหนือ)