การวิจัย และ การพัฒนา หรือ ที่นิยมใช้อักษรย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า R&D มีความหมายมากกว่า ๑ อย่าง  คือ

(๑) วิจัยค้นหาความรู้ก่อน  เมื่อได้ความรู้มาแล้ว ก็นำความรู้นั้นมาใช้พัฒนาให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างเช่น  นักวิจัยคนหนึ่งคิดที่จะพัฒนาหมู่บ้านแห่งหนึ่งสมมุติว่า  ชื่อหม่บ้าน ก.  ให้ดีขึ้น  แต่เขาไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นด้านใด  เขาจึงวิจัยด้วยวิธีวิจัยที่เรียกว่า  "การวิจัยเชิงสำรวจ" (Survey Research)    และพบว่า  คนในหมู่บ้านนั้นไม่ร่วมมือกัน  เขาจึงออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาความร่วมมือของคนกลุ่มนั้น และทำการวิจัย ด้วย"วิธีวิจัยเชิงทดลอง" (Experimental Research)  สมมุติว่าได้ผลดีขึ้น ๑๐ %  เขาจึงปรับปรุง  และทำการวิจัยซ้ำอีก  พบว่าคราวนี้ได้ผลดีขึ้นเป็น ๕๐ % เขาจึงปรับปรุงอีก  และทำวิจัยต่อไปอีก เป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ผลเป็นที่พอใจ

(๒) เราคิดประดิษฐ์อะไรขึ้นมาอย่างหนึ่ง  แล้วนำไปพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปด้วยการใช้วิธีวิจัยเชิงทดลองเป็นเครื่องมือในการพัฒนานั้น  นำผลมาปรับปรุง  แล้ววิจัย  ปรับปรุงแล้ววิจัย  ต่อๆไปเรื่อยๆ  จนกว่าจะได้ผลเป็นที่พอใจ จึงหยุด

(๓) เป็นการวิจัยเพื่อนำไปใช้  หรือ  Applied Research  ที่เคยพูดกันก่อนมีการใช้คำ Research & Development

(๔) การวิจัยบริสุทธิ์(Pure Research)  เพื่อหาความรู้บริสุทธิ์  และ  นำความรู้บริสุทธิ์นั้นไปใช้ประยุกต์ด้วยการวิจัยประยุกต์ (Applied Research)

ในปัจจุบันนี้  เราได้ยินชื่อหลักสูตรที่ชื่อ "พัฒนา ๆ " ในระบบมหาวิทยาลัยบ่อยมากยิ่งขึ้น ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกครับ