ต้องเรียกว่าห้องมืด เพราะมันต้องมืดชนิดที่แม้แต่แสงลอดเข้ามาเท่าปลายเข็มก็ไม่ได้ ใช้ล้างฟิล์มเอกซเรย์

คุณสมบัติของห้องมืดตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1.ขนาดห้องเหมาะสมกับการใช้งาน  2  ไม่มีแสงจากภายนอกลอดเข้าได้ เพื่อป้องกันการเสียหายของฟิล์มเอกซเรย์   3. ระบบทางเข้า-ออกเหมาะสมและปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน 4. มีระบบระบายอากาศที่ดีเพียงพอ   5. มีระบบระบายน้ำเสียที่ถูกต้องเหมาะสม    6.ไม่มีรังสีผ่านเข้าได้