ผมมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทยบ้าง   แต่ไม่มากนัก   จึงไม่มั่นใจว่าข้อสังเกตต่อไปนี้จะถูกต้องแค่ไหน   และตรงกับในสถาบันใดบ้าง

  • มหาวิทยาลัยไม่มี "เวที" ฝึกคิดแบบ focus ให้แก่นักศึกษา
  • ไม่มีเวทีฝึกตั้งโจทย์วิจัย   นักศึกษาจึงตั้งโจทย์วิจัยไม่เป็น
  • ไม่มีเวที/กลไก   ให้นักศึกษาเรียนรู้จาก peers
  • นักศึกษาได้รับการฝึกให้เป็น "ผู้เชื่อ" (believers) ไม่ใช่ฝึกให้เป็น "ผู้สงสัย" (skeptics)
  • สกอ. สอดส่องดูแลระบบบัณฑิตศึกษาของชาติไม่เป็น   ใช้วิธีดูแลกระดาษ   ไม่ได้ดูแลกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัย  และที่นักศึกษาได้รับการฝึกฝน

          ขออภัยที่บันทึกนี้ผิดหลักของการบันทึกบล็อกและ KM  คือ ไม่เน้นความชื่นชม

วิจารณ์   พานิช
๑๕ ม.ค. ๕๐