สวัสดีคะ

หวังอะไร  คิดว่าดนตรีเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่กล่อมเกลาจิดใจคนทั้งโลก ดนตรีจะขับกล่อมให้จิตใจได้เรียนรู้ รับรู้ และสัมผัส ความอะเอียดอ่อนภายในจิตใจตนเอง

เยาวชนไทยทุกวันนี้นิยมใช้การสื่อสารต่าง ๆ ในการติดต่อระหว่างกัน เช่น โทรศัพท์ อินเทอเน็ต บางครั้งใช้สื่อต่าง ๆที่มีอยู่มากมายในทางที่ผิดบางรายกิริยามารยาท กระด้าง ก้าวร้าว รุนแรง ติดเพื่อน การเสพสิ่งเสพติดต่าง ๆ เหล่านี้สร้างความทุกข์ ความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง  รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคม เป็นอย่างมากในปัจจุบัน

ได้มากกว่าคาดหวัง

การหันเหความสนใจเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด  หรือการหากิจกรรมอื่น ๆ เพื่อดึงความสนใจ หรือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง  ดนตรีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พ่อแม่ควรส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง

คำแนะนำ - นำบุตร หลานของท่านมาฝึกเล่นดนตรี กันเถอะ  มีแหล่งความรู้ด้านดนตรี และสอนดนตรีในมหาสารคาม