บรรยากาศการเตรียมงาน UKM9

 ภาพบรรยากาศการเตรียมงาน โดยท่าน รศ.ดร.อัศนี ปราจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท คุณเอื้อแห่งมอดินแดง

BAR UKM9

ภาพเจ้าภาพตัวจริงเสียงจริง รศ.ดร.อัศนี(เสื้อขาว) คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ของชาวมอดินแดง รับเป็นพี่ใหญ่ห้องนักวิจัย หรือ COE = Center of Excellence

BAR UKM9

ทีมงาน เตรียมงาน UKM9 รวมใจสร้างสรรค์

BAR UKM9 

ภาพทีมงานเลขานุการศูนย์วิจัยเฉพาะทาง รองคณบดีฝ่ายวิจัย เลขานุการคณะ และ ทีมงานสายสนับสนุนมาร่วมเตรียมงาน UKM9 ร่วมกันครับ

 ครั้งต่อไป สำหรับห้อง ๒ เพื่อติดตาม พัฒนาการของ งานสายสนับสนุน นัดวันพุธที่ ๓๑ มกราคม เวลาดี ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกันที่ห้องประชุมกรรมการศูนย์บริการวิชาการ ชั้น ๕

 เรียนเชิญ เลขานุการคณะ/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก ท่านผู้อำนวยการกอง Blogger ชาวมอดินแดง ท่านที่ใช้ KM เป็นเครื่องมือในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่ความพอเพียง ทุกท่านครับ

JJ2007