เป้าหมายการเข้าร่วมประชุม

เพื่อศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ กับบุคลากรภายในคณะ

สิ่งที่ได้มากกว่าที่คาดหมาย

ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดเกี่ยวกับงานของตนเองได้มากขึ้น และรู้จักวิธีการที่จะจัดการความรู้ให้มากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ท่านจะกลับไปทำ

ศึกษาหาวิธีการใหม่ ๆ วางระบบ  กระบวนการ  วิธีการ  จัดระเบียบการทำงานให้กับงานของตนเอง ที่สะดวกต่อตัวเองและผู้รับบริการจากงานของเรา