AAR  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ณ ห้อง  ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

สิ่งที่ท่านได้มากกว่าที่คาดหวัง

ได้แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ ที่เราไม่เคยรู้

สิ่งที่ท่านได้น้อยกว่าที่คาดหวัง

-

คำแนะนำหากมีการประชุมนี้อีก

-

สิ่งที่ท่านจะกลับไปทำ

ใช้ความรู้ที่ได้อบรมวันนี้ไปใช้กับระบบงาน