1.เป้าหมายการประชุม
- เปิดโลกทัศน์ด้าน km
- พัฒนาศักยภาพด้านการทำงานของตนเอง
2.สิ่งที่ท่านได้มากกว่าที่คาดหมาย
-ได้รู้จัก blogsดี ๆ คือ gotoknow.org
3.สิ่งที่ท่านได้น้อยกว่าที่คาดหมาย
- ไม่มี
4.คำแนะนำหากมีการประชุมแบบนี้อีก
-วิทยากรช่วยอธิบายช้า ๆ และใช้คำศัพท์เข้าใจกว่านี้ จะดีเป็นอย่างมาก
5.สิ่งที่ท่าจะกลับไปทำ
- เขียนบล็อกเหล่านี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้