1.เป้าหมายการเข้าร่วมประชุม

      -  ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับ   KM

      -  ต้องการนำความรู้ไปใช่ในการดำเนินชิวีตและการทำงาน

2.  สิ่งที่ได้มากกว่าที่คาดหมาย

      -  การใช้ เทคโนโลยี ( http://gotoknow.org/  )

3.  สิ่งที่ได้น้อยกว่าที่คาดหมาย

      -  ความเข้าใจที่ชัดเจน  เกี่ยวกับ KM

4. คำแนะนำหากมีการประชุมแบบนี้อีก

       -  ควรมีการอธิบายที่ชัดเจน  ใช้คำศัพท์ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

       -  ควรมีระยะเวลาในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เพื่อได้รับความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และยังสามารถจดจำได้เป็นระยะเวลานาน

5.  สิ่งที่ท่านจะกลับไปทำ

      -   http://gotoknow.org/blog/booooo