เป้าหมายการทำงานให้ประสบความสำเร็จในการทำงานเพื่อให้งานออกมามีศักยภาพและประสิทธิภาพ

ได้รู้ข้อมูลและประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน

ได้ข้อมูลเพื่อไปปฏิบัติงาน

ควรมีการเสริมในด้านเอกสารเพิ่มเติม

นำเอาความรู้ และการปฎิบัติ work shop ไปใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน