แจ้ง Confirm รายชื่อและขอแจ้งปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ "ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM" รุ่นที่ 2 เนื่องจากเต็มจำนวน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้  KM” รุ่นที่ 2 

วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2550            

 1.   รศ.สุวิมล เขี้ยวแก้ว                                          เขตการศึกษาตรัง
 2.   ผศ.เจิดจรรย์ ศิริวงศ์                                        คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 3.  ผศ.พนาลี ชีวกิดาการ                                     คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 4.   ผศ.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์                             คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 5.  รศ.วัลลภ สันติประชา                                    คณะทรัพยากรธรรมชาติ      
 6.   ผศ.ชุติมา ตันติกิตติ                                         คณะทรัพยากรธรรมชาติ   
 7.   รศ.วุฒิพร พรหมขุนทอง                               คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 8.   รศ.อุรีพร เล็กกัต                                              คณะทันตแพทยศาสตร์        
 9.   ผศ.สุทธิพงศ์ เชาวนาดิศัย                             คณะทันตแพทยศาสตร์   
 10. อาจารย์สุดศิริ หิรัญชุณหะ                            คณะพยาบาลศาสตร์
 11. ผศ.โสเพ็ญ ชูนวล                                           คณะพยาบาลศาสตร์
 12. อาจารย์สุวิณา รัตนชัยวงศ์                             คณะแพทยศาสตร์   
 13. นางชวดี นพรัตน์                                            คณะแพทยศาสตร์
 14. ผศ.ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์                                คณะแพทยศาสตร์
 15. รศ.ธวัช ชาญชญานนท์                                 คณะแพทยศาสตร์       
 16. ผศ.มยุรี วศินานุกร                                          คณะแพทยศาสตร์   
 17. ผศ.โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์                              คณะแพทยศาสตร์      
 18. รศ.สนั่น ศุภธีรสกุล                                        โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย      
 19.   ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา                                    คณะรัฐศาสตร์
 20. ผศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ                               คณะวิทยาการสื่อสาร
 21. อาจารย์นุวรรณ ทับเที่ยง                                คณะวิทยาการสื่อสาร                     
 22. อาจารย์จารียา  อรรถอนุชิต                              คณะวิทยาการสื่อสาร         
 23. อาจารย์มูอัสซัล  บิลแสละ                                คณะวิทยาการสื่อสาร        
 24. อาจารย์อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว                           คณะวิทยาการสื่อสาร
 25. อาจารย์พัชรา ศุภธีรสกุล                               คณะวิทยาศาสตร์       
 26. ผศ.ทัศนา วิกยานนท์                                      คณะวิทยาศาสตร์
 27. รศ.ปริญญา อรุณวิสุทธิ์                                  คณะวิทยาศาสตร์       
 28. รศ.ดวงพร คันธโชติ                                       คณะวิทยาศาสตร์       
 29. ผศ.อำนาจ เปาะทอง                                       คณะวิทยาศาสตร์        
 30. ผศ.อภิชัย ชูปรีชา                                            คณะวิทยาศาสตร์    
 31. รศ.วราภรณ์ ตันรัตนกุล                                 คณะวิทยาศาสตร์
 32. ดร.ฟูกิจ  นิลรัตน์                                            คณะวิศวกรรมศาสตร์
 33. ผศ.ดร.มนตรี  กาญจนะเดชะ                        คณะวิศวกรรมศาสตร์
 34. นายวาที ทรัพย์สิน                                          คณะศิลปกรรมศาสตร์          
 35. อาจารย์นุชนาฏ ใจกล้า                                 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 36. ผศ.จิตราภรณ์ เชิดชูพงษ์                               คณะศิลปศาสตร์
 37. อาจารย์ธีริศรา ผลเกิด                                    คณะศิลปศาสตร์
 38. อาจารย์สมฤดี คงพุฒ                                      คณะศิลปศาสตร์  
 39. รศ.ปัญญา เทพสิงห์                                        คณะศิลปศาสตร์  
 40. ผศ.มาลี สบายยิ่ง                                              คณะศิลปศาสตร์
 41. ผศ.ศรีสุพร ช่วงสกุล                                      คณะศิลปศาสตร์
 42. อาจารย์รัชดา เชาวน์เสฎฐกุล                       คณะศึกษาศาสตร์
 43. นางจุฑาทิพย์ จุลิกพงศ์                                 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 44. นางจรีย์ ควรหาเวช                                        ศูนย์คอมพิวเตอร์
 45. นางประภัสสร สุขพฤกษ์                              ศูนย์คอมพิวเตอร์
 46. นางสาวพิกุล แก้วน้อย                                   ศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม      
 47. นางสดุดี กุลสิรวิชย์                                        ศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม      
 48. นางอัญชลี ทองคง                                          ศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม
 49. นางสมบูรณ์ ห่านรัตนสกุล                           ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้      
 50.   นางอรศิริ ผลกล้า                                            สำนักวิทยบริการ
 51. รศ.พีระพงศ์ ทีฆสกุล                                     สำนักวิจัยและพัฒนา
 52. อาจารย์อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ                   สำนักวิจัยและพัฒนา