คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  (Workshop)  การจัดการความรู้  เมื่อวันที่  23  มกราคม  2550  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้   สิ่งที่หวังจากการเข้าร่วมอบรมครั้งนีคือ   ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้  และเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติการจัดการความรู้  และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้  ซึ่งจะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายต่อไป 

คำแนะนำจากการอบรมในวันนี้  อยากจะให้มหาวิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างคณะต่าง ๆ  ของแต่ละสายงาน  ภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อให้เกิดเครือข่าย  KM  ของแต่ละสายงานภายในชุมชน  มมส  เพราะเชื่อว่าหลาย ๆ  คนยังไม่มีความรู้ในเรื่อง  KM  และไม่รู้ว่าจะแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการไหน  อย่างไร

ต้องขอบขอบคุณคุณวิชิต  ชาวะหา  และอาจารย์อดุลย์  บุญฉ่ำ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ที่เสียสละเวลามาให้ความรู้แก่บุคลากรในวันนี้นะคะ