“การสร้างหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์”

pps-sci

โครงการเสาวนาเชิงวิชาการ การสร้างหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2549  ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร    

ภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัย และพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษ และเด็ดที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ (ฝ่าย Gifted)

 ผู้ร่วมเสาวนาคือ รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระชัย บูรณโชติ     ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์  อนุรุทธ์วงศ์  

ผู้ดำเนินการเสาวนา

ความรู้ที่ได้จากเสาวนาในครั้งนี้   เด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีความสำคัญที่ควรให้ความสนใจ เอาใจใส่ป็นพิเศษ ถ้าละเลยอาจทำให้เสียโอกาส  และพลาดโอกาส  ซึ่งเด็กประเภทนี้มีเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น  แต่ถ้าเราสามารถช่วยเด็กเหล่านี้ได้  จะเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติ  ในการสอนเด็กประเภทนี้  ควรมีหลักสูตรการออกแบบให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน คือกาย  จิต  สังคม  และจิตวิญญา  การสร้างอุดมการณ์ร่วมกัน ในคุณลักษณะคนดี  เก่ง  มีความสุข  มีเอกราชในการตัดสินใจด้วยตนเอง  โดยไม่อาศํยคนอื่น หรือปัจจัยเงินเข้าช่วย  ซึ่งการสอนนั้นจะต้องตระหนักถึงชีวิตจริงก่อน โดยการพาไปหาประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่พบเห็นกันชีวิตจริง ที่ตนเองต้องการ เห็นความยากลำบากของผู้อื่น  หรือเพื่อนร่วมชาติที่ไม่มีอะไรเลย แม้เสื้อผ้าที่จะใส่ ข้าวที่จะกินเป็นต้น  เพื่อหาทางช่วยเหลือที่นอกจากเงินทอง เด็กประเภทนี้จะคิดได้ไกล สำหรับเนื้อหาที่สอนควรเน้นการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะแสวงหาความรู้  ฯลฯ โดยการออกแบบการศึกษา  ปฏิบัติ  สำรวจ  บันทึกข้อมูล  การจัดกระทำข้อมูล  การตีตวามหมายข้อมูลและลงข้อสรุป สุดท้ายคือการรายงานผลการศึกษา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมสัมมนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การอบรมสัมมนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 73885, เขียน: 23 Jan 2007 @ 10:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)