ไปเป็นวิทยากรหลัก "จัดกระบวนการกลุ่ม"

ยิ่งฝึกฝนตนเองมากทำไหร่...ก็ยิ่งรู้เข้าใจและทำเป็นมากขึ้นเท่านั้น

     เมื่อวันที่ 20 – 21  ธันวาคม  2549  ได้ไปราชการเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากร กระบวนการเรื่อง  การประเมินและสรุปผลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนให้กับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ ธกส. เพื่อติดตามและสรุปผลงานที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรบ้าง? ซึ่งงานที่ทำคือ  รับผิดชอบกลุ่มสีม่วง  ที่มีเกษตรกรในกลุ่ม จำนวน 40  คน    โรงแรมปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่  

     1.  การปฏิบัติงาน

     การทำงานที่เกิดขึ้นได้แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ  ช่วงที่ 1  ประชุมทีมงาน  ได้แก่     เป้าหมาย  วัตถุประสงค์  เนื้อหาสาระ  บทบาทหน้าที่  การจัดกระบวนการ  การ  สื่อสาร  เครื่องมือ  และเทคนิควิธีการ  โดย 1 กลุ่ม จะประกอบด้วย  วิทยากรหลัก  วิทยากรผู้ช่วย  และเกษตรกร    ช่วงที่ 2   ปฏิบัติการจริง  ได้แก่  ขั้นที่ 1  ก่อนปฏิบัติการ  จะจัดที่นั่งจะเป็นโต๊ะจีน 10 คนต่อ 1 โต๊ะ  วิทยากรผู้ช่วย จะรับลงทะเบียน  และวิทยากรหลักจะเดินโต๊ะตามสีต่าง ๆ และสีที่ตนเองรับผิดชอบจะต้องทำทะเบียนกลุ่ม  ขั้นที่ 2   ขณะปฏิบัติการ  ได้เริ่มจากการใช้สื่อวิดิทัศน์นำเข้าสู่เนื้อหาสาระเพื่อ กระตุ้นการคิด  ใช้สื่อวิดิทัศน์สรุปเนื้อหาสาระที่ผ่านมา  อภิปรายกลุ่มเพื่อนำเสนอเนื้อหาสาระ  เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อประเมินและสรุปบทเรียนจากประสบการณ์และการฟังข้อมูล  ถอดบทเรียนที่ทำแล้วสำเร็จ  นำเสนอบทเรียน  ประเมินผลโครงการ  นำเสนอบทเรียนเพื่อประมวลผลงานที่ทำสำเร็จ  ใช้สื่อ        วิดิทัศน์เพื่อสรุปงานและบรรยากาศของการปฏิบัติร่วมกัน       และปิดเวทีการเรียนรู้   ขั้นที่ 3   หลังปฏิบัติการ  ได้รวบรวมข้อมูลดิบที่เกิดขึ้นของการปฏิบัติงานจริงในทุกชิ้นงานเพื่อทำการสรุปผลการจัดเวทีเรียนรู้ในภาพรวมต่อไป      

     2.  การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง                  

          2.1  ได้เห็นเทคนิคการจัดกระบวนการกลุ่มที่ต้องบริหารจัดการกับกลุ่ม      เป้าหมาย จำนวน 500  คน ที่เป็นเกษตรกรโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมแบบ     โต๊ะจีน  และมีวิทยากรหลักและวิทยากรผู้ช่วยในชั้นเรียนย่อย เป็นกลไกในการ จัดกระบวนการเรียนรู้ภายใต้การปฏิบัติการของวิทยากรหลักที่ควบคุมชั้นเรียนใหญ่หรือห้องเรียนรวม                

          2.2.  ได้ฝึกการทำหน้าที่เป็นผู้นำการสนทนาเพื่อถอดบทเรียนของ Best Practice ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้และสรุปองค์ความรู้เป็นบุคคล  กลุ่ม และกลุ่มใหญ่                

          2.3  ได้พัฒนาตนเองในเรื่องการสนทนากลุ่ม เพื่อรวบรวมและเก็บข้อมูล โดยใช้รูปแบบโต๊ะจีน  

     3.  ข้อคิดที่เกิดขึ้น                  

          3.1  ในการทำงานเราสามารถใช้วิธีการสังเกต  การฝึกปฏิบัติ  และการแลกเปลี่ยน เพื่อฝึกตนเองให้เกิดการเรียนรู้และทำเป็นได้  อาทิเช่น  การสัมภาษณ์  การถอดบทเรียน                

          3.2  เทคนิคการจัดกระบวนการกลุ่มกับบุคคลเป้าหมายที่มีจำนวนแตกต่างกันนั้น  การสังเกต  การศึกษาดูงาน  และการร่วมปฏิบัติการ  เป็นวิธีการเรียนรู้ที่รวดเร็วและนำไปใช้ได้ทันที                

          3.3  สถานการณ์การปฏิบัติงานและการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเป็นผลจากการทำงานควบคู่กับการพัฒนาตนเอง

     ฉะนั้น  เวทีการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่า  เราจะหยิบ  เราจะเก็บ  และเราจะนำอะไรไปประยุกต์ใช้กับงานที่เราทำได้บ้าง?  ขึ้นอยู่กับ วิสัยทัศน์ ของผู้ปฏิบัติจริง.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติ

คำสำคัญ (Tags)#สรุปบทเรียน

หมายเลขบันทึก: 73881, เขียน: 23 Jan 2007 @ 09:44 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 11:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

          ขอบพระคุณมากครับ