เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๐ น้ำแข็งได้มีโอกาสไปร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่หรือ Mobile Unit กับมหาวิทยาลัยนเรศวร..ที่วัดแม่เฉย ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์กับน้องผู้ช่วย ๒ คน

   ในความรู้สึกส่วนตัวแล้ว...การออกหน่วยฯ ครั้งนี้ รู้สึกว่ามีคุณค่ามากกว่าทุกๆ ครั้ง..เกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดกับผู้ร่วมออกหน่วยฯ หลายๆ ท่าน..ในบรรยากาศที่เป็นมิตรไมตรี

   ในครั้งนี้น้ำแข็งก็ได้ความรู้เรื่องบล็อกจากท่านอาจารย์วิบูลย์กับท่านอาจารย์ beeman เลยอยากมีบล็อกและบันทึกเป็นของตัวเองบ้าง..ซึ่งท่านผู้อ่านก็ได้เห็นแล้ว..บันทึกนี้ไง (เป็นบันทึกแรก..ขอฝากตัวกับชาว GotoKnow ทั้งหลายด้วยค่ะ) ต่อไปขอเล่าเรื่องงานเลยนะคะ

   คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการกลุ่ม โดยวิธีการวินิจฉัยชุมชน จากการระดมความคิดของผู้นำชุมชน โดยเริ่มจากการมอง

 • ปัญหาสุขภาพของตนเอง
 • ปัญหาสุขภาพครอบครัว
 • และปัญหาสุขภาพของชุมชน

   แล้วนำข้อมูลที่ได้ เสนอกลับไปให้ผู้นำชุมชน มองเห็นปัญหาในรูปของ mind mapping

   ต่อมาเราก็ได้ลำดับความสำคัญของปัญหา ๓ อันดับแรก ได้แก่

 1. โรคความดันโลหิตสูง
 2. โรคเบาหวาน
 3. และโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ

   หลังจากนั้น เราก็ให้สมาชิกร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตามศักยภาพและต้นทุนของชุมชน โดยใช้เทคนิค การ Empowerment  ให้ผู้นำชุมชนมีความมั่นใจที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนด้วยตนเอง

   เมื่อผู้นำชุมชนมีความมั่นใจในตัวเองแล้ว เราก็ให้สมาชิกร่วมกันคิดและจัดทำโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่ง ชื่อ "โครงการปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนปลอดโรค"

   หลังจากนั้น เราก็ได้มอบให้ตัวแทนอสม. เสนอของบประมาณจากอบต. ซึ่ง (อยู่ในที่นั้นด้วย) รับหลักการที่จะสนับสนุนงบประมาณด้วย..

   สุดท้ายทางทีมงานของคณะพยาบาลฯ ก็ได้สรุปวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาชุมชน..เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้นำชุมชน ได้นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และปัญหาอื่นๆ ต่อไป....

   หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่

 • ตัวแทนของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ตัวแทน อสม.
 • ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน
 • ตัวแทน อบต.
 • ประชาชนที่สนใจในตำบลบ้านด่านนาขาม