ใน FTA ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกานั้น มีข้อหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องให้ขยายระยะเวลาการคุ้มครองลิขสิทธิ์จาก 50 ปี เป็น 70 ปีหลังจากเจ้าของลิขสิทธิ์เสียชีวิต โดยมีการกำหนดว่า การทำซ้ำชั่วคราวถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย และให้เจ้าของหนังสือมีสิทธิในการให้เช่าหนังสือ ซึ่งจะทำให้การเข้าดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และการตั้งร้านให้เช่าหนังสือนั้นถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย