สุขภาพดี

  • คำว่า สุขภาพ มาจากคำว่า สุข กับคำว่า ภาวะ  ก็คือ ภาวะที่เรามีความสุข นั่นหมายถึงต้องมีสมรรถภาพร่างกายที่ดี มีจิตใจแจ่มใส อารมณ์เบิกบาน อยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เจ็บป่วย ไม่มีโรคประจำตัวหรือถ้ามีก็สามารถควบคุมได้  

สมรรถภาพร่างกายที่ดี  

  • สมรรถภาพร่างกายที่ดี   หมายถึง ปอดและหัวใจแข็งแรง ( Cardiovascular) กล้ามเนื้อแข็งแรง (Strength) มีความอดทนหรือทนทาน (Endurance) ร่างกายมีความอ่อนตัว (Flexibility)  และรูปร่างดี น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal Weight) เพื่อให้เรามีสมรรถภาพร่างกายที่ดี ก็จำเป็นต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ควบคุมอาหารและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  • ปอดและหัวใจแข็งแรง   ต้องออกกำลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic Exercise) จึงจะมีผลต่อการฝึก  ต้องฝึกแบบ Interval Training ด้วยจึงจะได้ผลดี (ค้นเน็ตไปก่อน วันหลังจะเล่าให้ฟัง )  
  • กล้ามเนื้อแข็งแรง   ต้องฝึกด้วยการฝีกกล้ามเนื้อ  (Weight Lifting หรือ weight Training)
  • ความอดทนหรือทนทาน  เราควรฝึกให้ร่างกายมีความอดทนหรือทนทานด้วย  เช่นเราอาจจะวิ่งได้เร็ว  ยกน้ำหนักได้มากแต่ทำได้ไม่นาน   การที่จะให้ร่างกายมีความอดทนหรือทนทาน  ต้องฝึกฝน  เช่นถ้าเราชอบวิ่ง  ในแต่ละสัปดาห์จะต้องมีอย่างน้อย 1 วันที่เราวิ่งยาวหรือวิ่งนาน  ถ้าปกติเราวิ่งวันละ 20 นาที  จะต้องวิ่งยาวซัก 1  วัน คือวิ่ง 45 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงเป็นการฝึกความอดทนหรือทนทาน ในวันที่วิ่งยาวก็ลดความเร็วลงเหลือแค่ 60-65% ของชีพจรสูงสุดก็พอ
  • ความอ่อนตัว    ร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มีความยืดหยุ่นและเคลื่อนไหวได้มากขึ้น   ในการออกกำลังกายแต่ละครั้งเราถึงต้องมีการยืดกล้ามเนื้อ(การยืดเส้นหรือการเหยียด)ก่อนและหลังออกกำลังกายทุกครั้ง   การยืดกล้ามเนื้อยังสามารถลดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้ด้วย
  • รูปร่างดี น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ   การออกลังกายนอกจากให้ร่างกายแข็งแรง ก็ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีรูปร่างดี น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ ถ้าอ้วนหรือมีน้ำหนักตัวเกินอยู่มากก็จะสามารถลดน้ำหนักลงมาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติได้ หรือถ้าน้ำหนักตัวดีอยู่แล้วก็จะสามารถรักษาน้ำหนักตัวและรูปร่างที่ดีไว้ได้ แต่ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหาร  และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(ง่ายๆคือเปลี่ยนสันดาน เพราะมันทำยากเหลือเกินครับ)        

อย่าลืมเรื่องสุขภาพใจ มีอารมณ์ขัน (สัปดนวันละนิด) จิตใจเบิกบาน ช่วยกันสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับ