เชิญมารู้จักสำนักวิชาเกษตรศาสตร์ฯ

  ติดต่อ

  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 114 (4/2547) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ยกระดับเป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา  
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 สำนักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้มีการแบ่งการบริหารออกเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการทำงานตามหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรของ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมงและสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจะต้องย้ายไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ในชั้นปีที่ 3-4 และในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มีแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา ทำให้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา รวมเป็น 5 หลักสูตร (5 สาขาวิชา)
ต่อมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาเขตโดยมีการปรับโครงสร้างด้านวิชาการขึ้นใหม่ ประกอบด้วย สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 114 (4/2547) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ยกระดับเป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Aggie Phayao NUQAKM

หมายเลขบันทึก: 73730, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-22 15:38:55+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#พะเยา#สำนักวิชาเกษตรศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)